Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
mutta:① a.[muñcati muc の pp.Sk.mukta] 脱せる,解脱せる,放出の.-ācāra 排便,脱糞行,不作法.-cāga 放捨者.-paṭibhāna 自在弁.-saddha 信解者.② n.[Sk.mūtra] 小便,尿.-karaṇa 小便道,小便所.-karīsa 尿と屎,大小便 -gata 小便.-chakka 尿までの六種 [三十二身分中の六種].
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Mutta,【中】 尿,小便。 ~karaṇa,【中】 男女的性器官。 ~vatthi。 【陰】膀胱。(p257)
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Mutta,(muñcati 的【過分】)。 ~ācāra,【形】 放蕩的習慣。(p257)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Mutta,【中】尿,小便。muttakaraṇa,【中】男女的性器官,密處。muttavatthi。【陰】膀胱。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Mutta,(muñcati 的【過分】;sk.mūtra)已釋放。muttācāra,【形】放蕩的習慣。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
mutta: mutta(na)
မုတၱ(န)
[muca+ta]
[မုစ+တ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
mutta: mutta(na)
မုတၱ(န)
[muca+ta.mutta+a.,ṭī.275.sūci.miha+.mihissa issu.mihatisiñcatītimuttaṃ..7.84.]
[မုစ+တ။မုတၱ+အ။ဓာန္၊ဋီ။၂၇၅။သူစိ။မိဟ+တက္။မိဟိႆ ဣႆု။မိဟတိသိၪၥတီတိမုတၱံ။ေမာဂ္။၇။၈၄။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
mutta:[pp.of muñcati] released; loosened; delivered; sent off; emited; gave up.(pp.of muccati),become free.(nt.),the urine.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Mutta,2 (nt.) [cp.Vedic mūtra; Idg.*meud to be wet,as in Gr.mu/zw to suck,mudάw to be wet; Mhg.smuz (=Ger.schmutz),E.smut & mud,Oir.muad cloud (=Sk.mudira cloud); Av.muprem impurity,Mir.mūn urine; Gr.miai/nw to make dirty] urine Vin.IV,266 (passāvo muttaṁ vuccati); Pv.I,91 (gūthañ ca m.); PvA.43,78.Enumd under the 32 constituents of the body (the dvattiṁs-ākāraṁ) at Kh III,(cp.KhA 68 in detail on mutta; do.Vism.264,362; VbhA.68,225,248 sq.) =M.III,90=D.II,293 etc.

--ācāra see mutta1--karaṇa “urine-making,” i.e.pudendum muliebre,cunnus Vin.IV,260.--karīsa urine & fæces,i.e.excrements Vin.I,301; S.III,85; A.II,33; Sn.835; Nd1 181; J.VI,111; Vism.259,305,342,418 (origin of).--gata what has become urine DhsA.247 (gūtha°+).--vatthi the bladder Vism.345.(Page 537)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Mutta,1 [pp.of muñcati; Sk.mukta] 1.released,set free,freed; as --° free from Sn.687 (abbhā° free from the stain of a cloud); Dh.172 (id.),382 (id.).-- Dh.344; Pv IV.134; PvA.65 (su°).-- 2.given up or out,emitted,sacrificed Vin.III,97=IV.27 (catta,vanta,m.) A.III,50 (catta+).Cp.vi°.-- 3.unsystematised.Comp.9,137 (vīthi°).

--ācāra of loose habits D.I,166=III,40=Pug.55 (where expld at PugA 231,as follows:vissatth’ācāro.Uccārakamm’ādīsu lokiya-kulaputt’ācārena virahito ṭhitako va uccāraṁ karoti passāvaṁ karoti khādati bhuñjati).--paṭibhāna of loose intelligence,or immoderate promptitude (opp.yutta°),quick-tempered Pug.42 (cp.PugA 223); SnA 110,111; --saddha given up to faith Sn.1146 (=saddhâdhimutta Nd2 512).--sirā (pl.) with loose (i.e.confused) heads KhA 120=Vism.415.(Page 537)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MUTTA:[nt] nước tiểu --karaṇa [nt] bộ phận sinh dục của nam và nữ --vatthi [f] bong bóng,bọng tiểu
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
mutta:nước tiểu,nước đái
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
mutta:မုတၱ(န)
[မုစ+တ။မုတၱ+အ။ဓာန္၊ဋီ။၂၇၅။သူစိ။မိဟ+တက္။မိဟိႆ ဣႆု။မိဟတိသိၪၥတီတိမုတၱံ။ေမာဂ္။၇။၈၄။]
က်င္ငယ္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
mutta:မုတၱ(န)
[မုစ+တ]
(၁)လႊတ္အပ္ေသာလက္နက္။(တိ)(၂)(က)လႊတ္ေသာ၊ တြယ္တာမႈကင္းေသာ၊သူ။(ခ)လႊတ္ေၾကာင္း။ (၅)မုတၱပ(ပၸ)ဋိဘာန-ၾကည့္။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
mutta:မုတၱ
စု = ပႆာေဝ-ယိုစီးျခင္း,က်င္ငယ္စြန္႔ျခင္း၌။ မုေတၱတိ၊ မုတၱယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
mutta:မုတၱ (န)
က်င္ငယ္။ ေသး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
mutta:မုတၱ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√မုစ္+တ)
လႊတ္အပ္သည္။ လြတ္သည္။ လြတ္ကင္းသည္။ ကိေလသာမွ လြတ္ၿပီးသည္။ ခၽြတ္အပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,