Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
muttā:f.[Sk.muktā] 真珠.-āhara 真珠の首飾.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Muttā,【陰】 珍珠。 ~vali,【陰】 ~hāra,【陽】 一串珍珠。 ~jāla,【中】珍珠網。(p257)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Muttā,【陰】珍珠。muttāvali,【陰】muttāhāra,【陽】一串珍珠。muttājāla,【中】珍珠網。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
muttā: muttā(ti)
မုတၱာ(တိ)
[muca+ta+ā..ṭī.492.]
[မုစ+တ+အာ။ဓာန္။ဋီ။၄၉၂။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
muttā,(f.) a pearl.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Muttā,(f.) [cp.Sk.muktā] a pearl Vv 377 (°ācita); Pv.II,75 (+veḷuriya); Mhvs 30,66.Eight sorts of pearls are enumd at Mhvs.11,14,viz.haya-gaja-rath’āmalakā valay’ aṅguli-veṭhakā kakudha-phala-pākatikā,i.e.horse-,elephant-,waggon-,myrobalan-,bracelet-,ring-,kakudha fruit-,and common pearls.

--āhāra a string or necklace of pearls J.I,383; VI,489; DhA.I,85; SnA 78 (simile); Vism.312.--jāla a string (net) of pearls J.IV,120; Mhvs 27,31; VvA.198.--dāma garland or wreath of p.Mhvs 30,67 (so T.for v.l.°maya).--vali string of pearls VvA.169.--sikkā string of pearls VvA.244.(Page 537)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
muttā:A pearl
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MUTTĀ:[f] con trai (sò),ngọc trai --cāra [a] phong hóa suy đồi --vali [f] --hāra [m] một xâu hột trai (ngọc) --jāla [nt] lưới bằng ngọc trai
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
muttā:ngọc trai
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
muttā:မုတၱာ(တိ)
[မုစ+တ+အာ။ဓာန္။ဋီ။၄၉၂။]
(၁)ပုလဲ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
muttā:မုတၱာ (ဣ)
ပုလဲ။ အျမဴေတ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
muttā:မုတၱာ (ဣ)
ႏြားေျမရင္း။ မုန္ညင္း။Cyperus Rotundus

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,