Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
muti:f.[=mati] 覚,慧.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
muti: muti(thī)
မုတိ(ထီ)
[mana+ti.muna+ti.,ṭī.152.nīti.dhā.251.]
[မန+တိ။မုန+တိ။ဓာန္၊ဋီ။၁၅၂။နီတိ။ဓာ။၂၅၁။]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Muti,(f.) [for mati,cp.muta] sense-perception,experience,understanding,intelligence Sn.864; Nd1 205 (on Sn.846=hearsay,what is thought); Vbh.325 (diṭṭhi,ruci,muti,where muti is expld at VbhA.412 as “mudatī ti muti”!) 328; Sdhp.221.Cp.sam°.(Page 536)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
muti:Understanding,intelligence
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
muti:sự cảm nhận,tri giác
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
muti:မုတိ(ထီ)
[မန+တိ။မုန+တိ။ဓာန္၊ဋီ။၁၅၂။နီတိ။ဓာ။၂၅၁။]
(၁)သိအပ္-ေရာက္အပ္-ေတြ႕ထိအပ္-ေသာ႐ုပ္။(၂)ဉာဏ္၊ပညာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
muti:မုတိ (ဣ)
သိတတ္ျခင္း။ ပညာ။မုတိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,