Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》明法尊者增訂
Musāvāda,【陽】說謊。sampajāna-musāvāda﹐【陽】故意說妄語。妄語:臺語:嘐韶hau siau5,白賊kong2 peh8 chat8。 KhA.31.︰Tattha musāvādassa (1)tāva musā ca hoti taṁ vatthu,(2)visaṁvādanacittañca paccupaṭṭhitaṁ hoti,(3)tajjo ca vāyāmo,(4)paravisaṁvādanañca viññāpayamānā viññatti pavattatīti cattāri aṅgāni veditabbāni.(說謊(有四條件)︰1.欺騙。2.對那對象現起欺騙心。3.適當的努力(tajjo ca vāyāmo)。4.(明白地)對他人說出欺騙的話(paravisaṁvādanañca viññāpayamānā viññatti pavattatīti)。)A.2.3./I,60.說:“Paṭicchannakammantassa bhikkhave,dvinnaṁ gatīnaṁ aṅṅatarā gati pāṭikaṅkhā--nirayo vā tiracchānayoni vāti.(造覆藏(惡)業之人,應預期二趣之隨一趣:地獄或傍生。) 「覆藏」心態含有「慳」心所(屬於瞋因組)。M.61./I,415.:yassa kassaci sampajānamusāvāde natthi lajjā nāhaṁ tassa kiñci pāpaṁ akaranīyanti vadāmi.(任何人如果故意說謊而無羞恥,則我說此人必會無惡不作。)《法句經》(Dh.176):Ekaṁ dhammaṁ atītassa,musāvādissa jantuno,vitiṇṇaparalokassa,natthi pāpaṁ akāriyaṁ(對於踰越(違犯)一法--妄語的人(來說),已舍棄(不關心)後世,而無惡不作。)Vin.Mv.I,103.(CS.Mv.pg.141):Yo pana bhikkhu…saramāno santiṁ āpattiṁ nāvikareyya,sampajānamusāvādassa hoti.Sampajānamusāvādo kho panāyasmanto antarāyiko dhammo vutto Bhagavatā.(比丘憶念有罪而不發露,即是故妄語罪,諸具壽!故妄語罪是世尊所說的障法。)(「不發露」(nāvikareyya)即是覆藏(罪),覆藏即屬於「慳」心所。)KhA.34.︰Musāvādā veramaṇiyā vippasannindriyatā vissaṭṭhamadhurabhāṇitā samasitasuddhadantatā nātithūlatā nātikisatā nātirassatā nātidīghatā sukhasamphassatā uppalagandhamukhatā sussūsakaparijanatā ādeyyavacanatā kamaluppalasadisamudulohitatanujivhatā anuddhatatā acapalatāti evamādīni.(離虛誑語:諸根明凈,語詞清晰、甜美,牙齒平置純(白),(齒)不太粗、不太細(瘦)、不太短、不太長、樂觸,口有青蓮花香,隨從恭敬聽聞,言語受歡迎,舌如蓮花、青蓮花辨一般柔軟、紅薄,不掉舉、不輕躁,如此等(果)。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
musāvāda: musāvāda(pu)
မုသာဝါဒ(ပု)
[musā+vāda]
[မုသာ+ဝါဒ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
musāvāda:[m.] lying.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
musāvāda:lời nói dối,sự nói dối,vọng ngôn,nói dối
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
musāvāda:မုသာဝါဒ(ပု)
[မုသာ+ဝါဒ]
မဟုတ္မမွန္ေသာ စကားကို ေျပာဆိုျခင္း၊ မုသားေျပာဆိုျခင္း၊ မုသားေျပာဆိုေၾကာင္း ေစတနာ၊ ဠိမ္လည္ေျပာဆိုျခင္း၊ မုသားစကား၊ မုသာဝါဒ။ (သူတစ္ပါးကို ခ်ိဳ႕ယြင္းေစေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ကာယပေယာဂ,ဝစီပေယာဂကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ေစတနာကို မုသာဝါဒအရ ေကာက္ရသည္)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
musāvāda:မုသာ-ဝါဒ (ပ)
မဟုတ္မမွန္ ဆိုျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,