Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
musā:adv.[Sk.mṛṣā] 偽りて,妄,虚妄に.-vāda 妄語,妄言,虚誑語.-vādā paṭivirato,-vādā veramaṇī 離妄語,離虚誑話.-vādin 妄語者.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Musā,【無】 謊言,妄語。 ~vāda,【陽】 說謊。(p258)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Musā,【無】謊言(臺語:嘐韶hau siau5,講白賊kong2 peh8 chat8),妄語。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
musā: 虛妄地、不正確地
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
musā: musā(bya)
မုသာ(ဗ်)

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
musā:[ind.] falsehood; lie.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Musā,(adv.) [Vedic mṛṣā,fr.mṛṣ,lit.“neglectfully”] falsely,wrongly; uṣually with verbs vadati bhanati bhāsati & brūti to speak falsely,to tell a lie.-- A.I,149 (opp.saccaṁ); Sn.122,158,397,400,757,883,967,1131; Nd1 291; Pv.I,33; VvA.72 (=abhūtaṁ atacchaṁ); SnA 19; PvA.16,152.

--vāda lying,a falsehood,a lie D.I,4,25; III,68 sq.; 92 sq.,106,170,195,232,269; M.I,414; Sn.129,242 (cp.D.II,174); Dh.246; Pug.57; Nd1 268; Vv 158; Pv.I,68; VbhA.383 (var.degrees); PvA.16; Sdhp.65; explicitly at Nd1 152,394; Nd2 515.Cp.mosavajja.--vādin speaking falsely,lying D.I,138; III,15,82; Dh.176; Pug.29,38.(Page 539)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
musā:Falsely
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MUSĀ:[in]sự nói láo --vāda [m] sự vọng ngữ,nói dối
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
musā:sự dối trá,sự lừa dối,dối trá,vọng ngữ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
musā:မုသာ(ဗ်)

မုသား၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္းကို ေရွး႐ႈေသာ သူ၏ အက်ိဳးစီးပြါးကို ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ ကာယဝိညတ္,ဝစီဝိညတ္၊ မဟုတ္-မမွန္-မွား-ဖ်က္ဆီးတတ္-ခ်ိဳ႕ယြင္းေဖာက္ျပန္-ေသာ (စကား,ဝတၳဳ)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
musā:မုသာ (အ) (√မုသ္+အာ)
ခၽြတ္ယြင္းသျဖင့္။ ခၽြတ္လြဲသျဖင့္။ မမွန္ေသာအားျဖင့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,