Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
mukhara:a.[〃<mukha] 饒舌の,おしゃベりな.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Mukhara,【形】 饒舌的,多嘴的。 ~tā,【陰】 愛說話。(p256)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Mukhara,【形】饒舌的,多嘴的。mukharatā,【陰】愛說話。mukharā vikiṇṇavācā﹐饒舌多語。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
mukhara: mukhara(ti)
မုခရ(တိ)
[mukha+ra.mukha+rā+a.mukhaṃetassa(etissā)atthītimukharā...mukhenavā amanāpaṃ kammaṃ rāti gaṇhātīti mukharā.sī,ṭī,,1.195.]
[မုခ+ရ။ မုခ+ရာ+အ။ မုခံဧတႆ(ဧတိႆာ)အတၳီတိမုခရာ...မုေခနဝါ အမနာပံ ကမၼံ ရာတိ ဂဏွာတီတိ မုခရာ။ သီ၊ဋီ၊ သစ္၊၁။၁၉၅။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
mukhara:[adj.] garrulous; talkative.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Mukhara,(adj.) [cp.Sk.mukhara; fr.mukha] garrulous,noisy,scurrilous S.I,203; V,269; A.I,70; III,199,355; Th.1,955; Sn.275; J.III,103; DhA.II,70 (ati°); PvA.11.-- opp.amukhara M.I,470; Th.1,926; Pug.35; Miln.414.(Page 534)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MUKHARA:[a] nói nhiều,nhiều chuyện --ratā [f] sự già chuyện
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
mukhara:lắm mồm,nói nhiều
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
mukhara:မုခရ(တိ)
[မုခ+ရ။ မုခ+ရာ+အ။ မုခံဧတႆ(ဧတိႆာ)အတၳီတိမုခရာ...မုေခနဝါ အမနာပံ ကမၼံ ရာတိ ဂဏွာတီတိ မုခရာ။ သီ၊ဋီ၊ သစ္၊၁။၁၉၅။]
(၁) ႏႈတ္ၾကမ္းေသာ၊ ၾကမ္းတမ္းေသာ စကားရွိေသာ။သူ။ (၂) စကားမ်ားေသာ၊သူ။ မုခရျဗာဟၼဏ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
mukhara:မုခ-ရ (တိ)
ႏႈတ္ၾကမ္းသည္။ စကားမ်ားသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,