Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
mukha:n.[〃] 口,入口,門; 顔,面,前面; 頂点.-ādhāna 馬銜,くつわ.-ālepana 香油,顔に塗るもの.-āḷambada口音楽.-ullokaka,-ullokika 顔をうかがう,追従をいう.-odaka うがい水.-cuṇṇaka 顔料.-tuṇḍaka 嘴,くちばし.-daddarika,-deṇḍimaka 口音楽.-dvāra 口腔.-nimitta 面相,面貌.-puñcanacolaka 拭面布.-phulla 宝珠の一種.-bheriya 口太鼓.-bheruḷaka 口音楽.-roga 口腔病.-valimaka 口音楽.-satti 舌鋒.-homa 口の護摩.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Mukha,【中】 嘴,臉,入口,口子,前面。 【形】 最初的。 ~tuṇḍa,【中】鳥嘴,喙。 ~dvāra,【 中】 嘴。 ~dhovana,【 中】 洗臉,漱口。 ~puñchana,【中】 面巾。 ~pūra,【中】 一口。 【形】 填嘴的。 ~vaṭṭi,【陰】 (杯、碗等)邊,輪緣,邊緣。 ~vaṇṇa,【陽】 容貌。 ~vikāra,【陽】 臉孔扭曲,扮鬼臉。 ~saṅkocana,【中】 撇嘴(嘴角向下,表示不高興的情緒)。~saññata,【形】 控制嘴巴的。(p256)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Mukha,(Vedic mukha,fr.Idg.*mu),【中】1.嘴。2.臉。3.入口。4.原因,理由,方法。5.前面。6.面門。音譯:目佉。【形】最初的。mukhatuṇḍa,【中】鳥嘴(喙)。mukhadvāra,【中】嘴。mukhadhovana,【中】洗臉,漱口。mukhapuñchana,【中】面巾。mukhapūra,【中】一口。【形】填嘴的。mukhavaṭṭi,【陰】(杯、碗等)邊,輪緣,邊緣。mukhavaṇṇa,【陽】容貌,臉色,面象(ming7 chiunn)。mukhavikāra,【陽】臉孔扭曲,扮鬼臉。mukhasaṅkocana,【中】撇嘴(嘴角向下,表示不高興的情緒)。mukhasaññata,【形】控制嘴巴的。nava vaṇa-mukhāni﹐九孔、九入、九漏、九瘡,即:兩眼、兩耳、兩鼻孔、口及大小便道等九處。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
mukha: 嘴、臉、入口
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
mukha: mukha(na)
မုခ(န)
[mu+kha.mu bandhane,khoya ottātā-vo nipātanā,mukhaṃ.,ṭī.26va.]
[မု+ခ။ မု ဗႏၶေန၊ ေခါယ ဩတၱာတာ-ေဝါ နိပါတနာ၊ မုခံ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၆ဝ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
mukha:[nt.] mouth; face; entrance; opening; front.(adj.),foremost.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Mukha,(nt.) [Vedic mukha,fr.Idg.*mu,onomat.,cp.Lat.mu facere,Gr.mukάomai,Mhg.mūgen,Lat.mūgio to moo (of cows),to make the sound “moo”; Ohg.māwen to cry,muckazzen to talk softly; also Gr.mu_qos word,“myth”; Ohg.mūla=Ger.maul; Ags.mule snout,etc.Vedic mūka silent,dumb=Lat.mutus=E.mute] 1.the mouth Sn.608,1022 (with ref.to the long tongue,pahūta-jivha,of the Buddha or Mahāpurisa); J.II,7; DA.I,287 (uttāna° clear mouthed,i.e.easy to understand,cp.D.I,116); PvA.11,12 (pūti°),264 (mukhena).-- 2.the face J.VI,218 (uṇṇaja m.); PvA.74,75,77; °ṁ karoti to make a face (i.e.grimace) Vism.343.--adho° face downward Vin.II,78; opp.upari° (q.v.); assu° with tearful face Dh.67; PvA.39; see assu.--dum° (adj.) sad or unfriendly looking J.II,393; VI,343; scurrilous J.V,78; bhadra° brightfaced PvA.149; ruda° crying Pv.I,112.-- 3.entrance,mouth (of a river) Mhvs 8,12; āya° entrance (lit.opening),i.e.cause or means of income DA.I,218; ukkā° the opening of a furnace,a goldsmith’s smelting pot A.I,257; Sn.686; J.VI,217; 574.ubhato-mukha having 2 openings M.I,57.sandhi° opening of the cleft PvA.4.Hence:-- 4.cause,ways,means,reason,by way of J.III,55 by way of a gift (dānamukhe); IV,266 (bahūhi mukhehi).--apāya° cause of ruin or loss A.II,166; IV,283.-- 5.front part,front,top,in īsā° of the carriage pole S.I,224=J.I,203.Hence:-- 6.the top of anything,front,head,best part; adj.topmost,foremost Sn.568 (aggihutta-mukhā yaññā),569 (nakkhattānaṁ mukhaṁ cando; cp.Vin.I,246); VbhA.332 (=uttamaṁ,mukha-bhūtaṁ vā).-- Der.adj.mokkha & pāmokkha (q.v.).Note.A poetical Instr.sg.mukhasā is found at Pv.I,23 & I.32,as if the Nom.were mukho (s-stem).-- The Abl.mukhā is used as adv.“in front of,before,” in cpd.sam° & param°,e.g.PvA.13.See each sep.

--ādhāna (1) the bit of a bridle M.I,446; (2) setting of the mouth,i.e.mouth-enclosure,rim of the m.; in m.siliṭṭhaṁ a well-connected,well-defined mouth-contour DhsA.15 (not with trsl.“opens lightly,” but better with note “is well adjusted,” see Expos.19,where write °ādhāna for °ādāna).--āsiya (? cp.āsita1) to be eaten by the mouth DhsA.330 (mukhena asitabba).--ullokana looking into a person’s face,i.e.cheerful,bright,perhaps also flattering DhA.II,193 (as °olokana).--ullokika flattering (cp.above) Nd1 249 (puthu Satthārānaṁ m.puthujjana); PvA.219.--odaka water for rinsing the mouth Nd2 391=Miln.370; VvA.65; DhA.II,19; IV,28.--ja born in (or from) the mouth,i.e.a tooth J.VI,219.--tuṇḍa a beak VvA.227 [cp.BSk.mukhatuṇḍaka Divy 387].--dugga one whose mouth is a difficult road,i.e.one who uses his mouth (speech) badly Sn.664 (v.l.°dukkha).--dūsi blemishes of the face,a rash on the face DA.I,223 (m.--dosa ibid.).--dvāra mouth opening PvA.180.--dhovana-ṭṭhāna place for rinsing the mouth,“lavatory” DhA.II,184.--puñchana wiping one’s mouth Vin.I,297.--pūra filling the mouth,a mouthful,i.e.as much as to fill the mouth J.VI,350.--pūraka mouth-filling Vism.106.--bheri a musical instrument,“mouth-drum,” mouthorgan (?) Nd2 219 B; SnA 86.--makkaṭika a grimace (like that of a monkey) of the face J.II,70,448 (T.makkaṭiya).--vaṭṭi “opening-circumference,” i.e.brim,edge,rim DhA.II,5 (of the Lohakumbhi purgatory,cp.J.III,43 lohakumbha-mukhavaṭṭi); DhA.III,58 (of a gong).--vaṇṇa the features PvA.122,124.--vikāra contortion of the mouth J.II,448.--vikūṇa (=vikāra) grimace SnA 30.--saṅkocana distortion or contraction of the mouth,as a sign of displeasure DhA.II,270; cp.mukha-saṅkoca Vism.26.--saññata controlling one’s mouth (i.e.speech) Dh.363,cp.DhA.IV,93.(Page 534)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MUKHA:[nt] miệng,mặt,cửa vào,mở ra,phía trước [adj] trước hết --tuṇṇa [nt] mỏ (chim) --dvāra [nt] cửa miệng --dhovana [nt] sự súc rửa miệng,rửa mặt --puñchana [nt] khăn lau mặt --pūra [nt] đầy miệng,một miếng ăn --vaṭṭi [f] bìa,mé,miệng (chén) bờ --vaṇṇa [m] màu da mặt,gương mặt,sắc diện --vikāra [m] sự nhăn mặt --sankocana [nt] trề miệng,(tỏ vẻ không vừa ý ) --saññtaka [a] dọn miệng,chế ngự miệng,cầm miệng lại
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
mukha:မုခ(န)
[မု+ခ။ မု ဗႏၶေန၊ ေခါယ ဩတၱာတာ-ေဝါ နိပါတနာ၊ မုခံ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၆ဝ။]
(၁) မ်က္ႏွာ။ (၂) ခံတြင္း၊ပါးစပ္၊ ႏႈတ္သီး။ မူရင္းၾကည့္ပါ။ မုခသႏၷိဓိ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
mukha:မုခ (န)
မ်က္ႏွာ။ ခံတြင္း။ အဝ။ တံခါး။ အေၾကာင္း။ မုခ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,