Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
muditā:f,[BSk.〃<mudita] 喜,喜悅,喜心.-ceto-vimutti 喜心解脱.-bhāvanā 喜の修習.-saññā 喜想.-sahagata 喜俱の,喜と俱なる.
巴利語匯解&巴利新音譯 瑪欣德尊者
muditā:隨喜有情的成就為喜。
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Muditā,【陰】 喜,於他人福利的道賀。(p257)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Muditā,(abstr.fr.mudu‹mrḍ親切的),【陰】隨喜,欣賞或贊嘆自他的成就)(appreciative joy)。Muditāti āmoditā pāmojjena samannāgatā.(隨喜:具足高興之歡喜)(Sāratthadīpanī-ṭīkā(1~3)《心義燈》(pg.3.152))
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
muditā: muditā(thī)
မုဒိတာ(ထီ)
[muda+ta+ā.abhi,ṭṭha,1.237.paṭisaṃ,ṭṭha,1.83.nīti,dhā.192.]
[မုဒ+တ+အာ။ အဘိ၊႒၊၁။၂၃၇။ ပဋိသံ၊႒၊၁။၈၃။ နီတိ၊ဓာ။၁၉၂။]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
muditā:'altruistic (or sympathetic) joy',is one of the 4 sublime abodes (brahma-vihāra,q.v.).
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
muditā,(f.),sympathy in other's welfare.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Muditā,(f.) [abstr.fr.mudu,for the usual mudutā,which in P.is only used in ord.sense,whilst muditā is in pregnant sense.Its semantic relation to mudita (pp.of mud) has led to an etym.relation in the same sense in the opinion of P.Commentators and the feeling of the Buddhist teachers.That is why Childers also derivers it from mud,as does Bdhgh.-- BSk.after the Pali:muditā Divy 483] soft-heartedness,kindliness,sympathy.Often in triad mettā (“active love” SnA 128),karuṇā (“preventive love,” ibid.),muditā (“disinterested love”:modanti vata bho sattā modanti sādhu sutthū ti ādinā mayena hita-sukh’âvippayogakāmatā muditā SnA 128); e.g.at D.I,251; S.V,118; A.I,196 etc.(see karuṇā).-- Cp.also Sn.73; D.III,50,224,248; Miln.332 (°saññā;+mettā°,karuṇā°); Vism.318 (where defined as “modanti tāya,taṁ-samaṅgino,sayaṁ vā modati etc.”); DhsA.192.See on term Dhs.trsl.§251 (where equalled to sugxairosu/nh); Cpd.24 (called sympathetic & appreciative),97 (called “congratulatory & benevolent attitude”); Expos.200 (interpretation here refers to mudutā DhsA.151 “plasticity”).(Page 537)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Muditā:Daughter of Cadakumāra,son of Vasavattī.J.vi.134.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MUDITĀ:[f] sự vui vẻ với hạnh phúc của kẻ khác
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
muditā:tùy hỷ,sự hoan hỷ,sự vui vẻ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
muditā:မုဒိတာ(ထီ)
[မုဒ+တ+အာ။ အဘိ၊႒၊၁။၂၃၇။ ပဋိသံ၊႒၊၁။၈၃။ နီတိ၊ဓာ။၁၉၂။]
(၁) ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ မုဒိတာေစတသိက္။ (၂) မုဒိတာမင္းသမီး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
muditā:မုဒိတာ (ဣ)
ဝမ္းေျမာက္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,