Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
muddha:① a.[muh の pp.=mūḷha,Sk.mugdha] 愚昧の,迷妄の.② m.[Sk.mūrdhan] 頭,頂,頂上.sg.nom.muddhā,muddhaṃ; acc.muddhaṃ,muddhānaṃ; instr.muddhanā; loc.muddhani.-aṭṭhi 頭骨.-ādhipāta 頂堕.-ādhipātin 頂堕者.-ābhisitta 灌頂せる.-āvasitta-rājan 灌頂王.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Muddha,【形】 愚蠢的,令人困惑的。 ~dhātuka,【形】 天生愚蠢的。 ~tā,【陰】 愚蠢。(p257)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Muddha,(pp.of muh,for the usual mūḷha,corresp.to Sk.mugdha),【形】愚蠢的(foolish),令人困惑的(infatuated,bewildered)。mudhātuka,【形】天生愚蠢的。muddhatā,【陰】愚蠢。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
muddha: muddha(pu)
မုဒၶ(ပု)
[muda+dha.,ṭī.256.nīti,sutta.39va.nirutti,nhā.97.]
[မုဒ+ဓ။ဓာန္၊ဋီ။၂၅၆။နီတိ၊သုတၱ။၃၉ဝ။နိ႐ုတၱိ၊ႏွာ။၉၇။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
muddha: muddha(ti)
မုဒၶ(တိ)
[muha+ta.muyhatīti muddho.bālo.nirutti,nhā.499.nīti,sutta.258.]
[မုဟ+တ။မုယွတီတိ မုေဒၶါ။ဗာေလာ။ နိ႐ုတၱိ၊ႏွာ။၄၉၉။ နီတိ၊သုတၱ။၂၅၈။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
muddha:[adj.] foolish; bewildered.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Muddha,2 & Muddhā [Vedic mūrdhan,the P.word shows a mixture of a- and n- stem] the head; top,summit.‹-› m.sg.muddhā Sn.983,1026,& muddhaṁ Sn.989; acc muddhaṁ D.I,95; Sn.987 sq.,1004,1025; Dh.72 (=paññāy’etaṁ nāmaṁ DhA.II,73); & muddhānaṁ M.I,243; III,259=S.IV,56; Instr.muddhanā Mhvs 19,30; Loc.muddhani Sn.689,987; M.I,168; Vism.262; Mhvs 36,66,in meaning “on the top of (a mountain)”:Vin.I,5 (here spelt pabbata-muddhini)=S.I,137; J.IV,265 (Yugandhara°); Pv.II,961 (Naga°=Sineru° PvA.138); Vism.304 (vammika° on top of an ant-hill).-- Freq.in phrase muddhā (me,or no,or te) sattadhā phaleyya,as an oath or exclamn of desecration or warning:“(your) head shall split into 7 pieces,” intrs.spelt both phal° & phāl° at J.V,92 (te s.phal°); Miln.157; DhA.I,17 (me ...phāl°),41 (te phalatu s.),42 (ācariyassa m.s.phalissati); IV,125 (no ...phāleyya); VvA.68 (me s.phal°).-- In compn muddha°

--(n)aṭṭhi (muddhan-aṭṭhi) bone of the head KhA 51.--âdhipāta head-splitting,battering of the head Sn.988 sq.,1004,1025; --âdhipātin head-splitting (adj.) Sn.1026.--âra head (top) spoke KhA 172.--âvasitta “head-anointed” a properly anointed or crowned king D.III,60 sq.,69; Pug.56; Miln.234.--pāta=°âdhipāta.(Page 538)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Muddha,1 [pp.of muh,for the usual mūḷha,corresp.to Sk.mugdha.Not=mṛddha (of mṛdh to neglect) which in P.is maddhita:see pari°; nor=mṛdhra disdained] infatuated,bewildered,foolish J.V,436.

--dhātuka bewildered in one’s nature,foolish(ly) J.IV,391 (v.l.luddha°); DhA.III,120 (v.l.danta° & mūḷa°).(Page 538)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MUDDHA:[a] điên rồ,ngu xuẩn,ngơ ngác,luống cuống --dhātuka [a] bản tánh điên rồ --tā [f] sự điên rồ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
muddha:မုဒၶ(တိ)
[မုဟ+တ။မုယွတီတိ မုေဒၶါ။ဗာေလာ။ နိ႐ုတၱိ၊ႏွာ။၄၉၉။ နီတိ၊သုတၱ။၂၅၈။]
ေတြေဝ-မိုက္မဲ-ေသာ၊သူ(လူမိုက္)။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
muddha:မုဒၶ(ပု)
[မုဒ+ဓ။ဓာန္၊ဋီ။၂၅၆။နီတိ၊သုတၱ။၃၉ဝ။နိ႐ုတၱိ၊ႏွာ။၉၇။]
(၁)ဦးေခါင္း။(၂)ထိပ္(အထြတ္အထိပ္ယဦးထိပ္ယ လွ်ာထိပ္စသည္)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
muddha:မုဒၶ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√မုဟ္+တ)
မိုက္သည္။ ေတြေဝသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,