Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Muddhā,【陽】 頭,頂端,頂點。 ~dhaja,【形】 舌音的。 【陽】 頭發。~adhipāta,【陽】 頭的破裂。 ~avasitta,【形】 正確灌頂的(國王)。(p257)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Muddhā,【陽】頭,頂端,頂點(summit)。muddhādhaja,【形】舌音的。【陽】頭發。muddhādhipāta,【陽】頭的破裂。muddhāvasitta,【形】正確灌頂的(國王)。muddhā sattadhā phaleyya,你的頭可能破成七片(警告詞)。rājan khattiya muddhāvasitta﹐剎利王水澆頭種(經灌頂即王位之剎利王,新王即位時,以五河之水澆灌其頭)。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
muddhā,(m.),the head; top; summit.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
muddhā:The head; top,summit
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MUDDHĀ:[m] đầu,chóp đỉnh --dhaja [a] thiệt âm (đọc nơi lưỡi) [m] tóc --dhipāta [m] sự chẻ,bửa đầu --vasita [a] lễ xức dầu thánh riêng biệt (cho vua)
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
muddhā:မုဒၶါ (ပ)
ဦးေခါင္း။ ထိပ္။ ဦးထိပ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,