Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《水野弘元-巴利語辭典-勘誤表》 Bhikkhu Santagavesaka 覓寂尊者
mucchā:mucchita,原:氣絕;昏迷 訂正:昏倒;暈倒 頁碼:第225頁
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Mucchā,(fr.mūrch),【陰】1.昏倒(fainting,swoon)。2.熱戀、著迷(infatuation )。kāmamucchā,慾醉。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
mucchā: mucchā(thī)
မုစၧာ(ထီ)
[muccha+a+ā.muha+cha+ā.,ṭī.399,4vava.ru,nhā.4va9.nīti,sutta,nhā.337.]
[မုစၧ+အ+အာ။ မုဟ+ဆ+အာ။ဓာန္၊ဋီ။၃၉၉၊၄ဝဝ။ ႐ု၊ႏွာ။၄ဝ၉။နီတိ၊ သုတၱ၊ႏွာ။၃၃၇။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
mucchā:[f.] fainting; unconsciousness; infatuation.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Mucchā,[fr.mūrch] 1.fainting,swoon PvA.174.-- 2.infatuation A.II,10 (kāma°).Sn.328; Dhs.1059.(Page 535)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
mucchā:Fainting; swooning,faintness
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
mucchā:sự say mê
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
mucchā:မုစၧာ(ထီ)
[မုစၧ+အ+အာ။ မုဟ+ဆ+အာ။ဓာန္၊ဋီ။၃၉၉၊၄ဝဝ။ ႐ု၊ႏွာ။၄ဝ၉။နီတိ၊ သုတၱ၊ႏွာ။၃၃၇။]
(က)ေတြေဝ-မိန္းေမာ-ျခင္း။ (ခ) ေတြေဝ မိန္းေမာေသာေရာဂါ၊ သတိခြၽတ္ယြင္းေသာ ေရာဂါ၊ သတိေမ့တတ္ေသာေရာဂါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
mucchā:မုစၧာ (ဣ)
ေတြေဝျခင္း။ မိန္းေမာျခင္း။ မက္ေမာျခင္း။ မူေဝျခင္း။ မူးေမ့ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,