Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
muṭṭhi:f.[Sk.muṣṭi] 拳,こぶし muṭṭhīhi yujjhati 拳闘をなす.-yuddha 拳鬪.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Muṭṭhi,【陽】 第一,柄。 ~ka,~malla,【陽】 摔交選手,拳擊家。 ~yuddha,【中】 拳擊。(p256)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Muṭṭhi,【陽】第一,柄,拳,握。muṭṭhika,muṭṭhimalla,【陽】摔交選手,拳擊家。muṭṭhiyuddha,【中】拳擊。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
muṭṭhi: muṭṭhi(thī,pu)
မု႒ိ(ထီ၊ပု)
[mu+ti.,ṭī.268.musa+ti.dī,ṭī,2.146.]
[မု+တိ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၆၈။ မုသ+တိ။ ဒီ၊ဋီ၊၂။၁၄၆။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
muṭṭhi: muṭṭhi(thī)
မု႒ိ(ထီ)
[muda+thi.,ṭī.527.]
[မုဒ+ထိ။ဓာန္၊ဋီ။၅၂၇။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
muṭṭhi:[m.] the fist; a handle.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Muṭṭhi,(f.) [Vedic muṣṭi,m.f.Does defnmuṭ=maddane” at Dhtm 125 refer to muṭṭhi?] the fist VvA.206.muṭṭhī katvā gaṇhāti to take by making a fist,i.e.clutch tightly,clenching one’s fist J.VI,331.--muṭṭhiṁ akāsi he made a fist (as sign) J.VI,364.As --° often meaning “handful.” --ācariya-muṭṭhi close-fistedness in teaching,keeping things back from the pupil D.II,100; S.V,153; J.II,221,250; VvA.138; SnA 180,368.kuṇḍaka° handful of rice powder VvA.5; DhA.I,425.taṇḍula° handful of rice PvA.131.tila° do.of tilaseeds J.II,278.paṁsu° do.of soil J.VI,405.ritta° an empty fist SnA 306=DhA.IV,38 (°sadisa alluding to ignorance).

--yuddha fist-fight,boxing D.I,6.--sammuñjanī “fistbroom” a short broom DhA.II,184.(Page 536)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
muṭṭhi:The fist; a handful; a smith's hammer
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MUṬṬHI:[m] nắm tay,cán (chổi),tay cầm --ka,--malla [m] người đấu vật,đánh bốc --yuddha [nt] sự đánh võ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
muṭṭhi:မု႒ိ(ထီ)
[မုဒ+ထိ။ဓာန္၊ဋီ။၅၂၇။]
တူ၊ သံတူ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
muṭṭhi:မု႒ိ(ထီ၊ပု)
[မု+တိ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၆၈။ မုသ+တိ။ ဒီ၊ဋီ၊၂။၁၄၆။]
(က)လက္ဆုပ္၊ လက္သီး။ (ခ) လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားေသာ-အယူဝါဒ-နည္းလမ္း။ (ခ) အာစရိယမု႒ိ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
muṭṭhi:မု႒ိ (ပ၊ဣ) (√မုသ္+တိ)
လက္ဆုပ္။ လက္သီး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,