Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
muṇḍa:a.[BSk.〃] 剃頭の,禿頭の.-gahapatika 禿頭居士.-vaṭṭin 王の荷運び.-sāvaka 剃頭弟子.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Muṇḍa,【形】 剃光頭的,無植物的,光禿的。 ~ka,【陽】 剃光頭發的人,剃光頭的。 ~cchadda,【陽】平頂的建築物。 ~tta,muṇḍiya,【中】 剃光頭的事實。(p256)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Muṇḍa,【形】剃光頭的,無植物的,光禿的。muṇḍaka,【陽】剃光頭發的人,剃光頭的。muṇḍacchadda,【陽】平頂的建築物。muṇḍatta,muṇḍiya,【中】剃光頭的事實。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
muṇḍa: muṇḍa(pu)
မု႑(ပု)
[muḍi+a.muṇḍa+a.mana+a.nīti,dhā.58.,ṭī.321.sūci.]
[မုဍိ+အ။မု႑+အ။မန+အ။နီတိ၊ဓာ။၅၈။ဓာန္၊ဋီ။၃၂၁။သူစိ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
muṇḍa:[adj.] shaven; void of vegetation; bare.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Muṇḍa,(adj.) [cp.BSk.muṇḍa] bald,shaven; a shaven,(bald-headed) ascetic,either a samaṇa,or a bhikkhu or (f.) bhikkhunī S.I,175 (m.saṅghāṭi-pāruta); Vin.IV,265 (f.); Sn.p.80 (=muṇḍita-sīsa SnA 402).--kaṇṇa° with cropped or shorn ears (appld to a dog) Pv.II,1210,cp.muṇḍaka

--pabbataka a bare mountain J.I,303 (Hatthimatta); VvA.302 (v.l.for T.muṇḍika-pabbata).--vaṭṭin “shaven hireling” (?),a king’s servant,probably porter Vin.II,137.The expln given by Bdhgh on p.319 (on CV.V,29.5) is twofold,viz.malla-kammakar’ādayo viya kacchaṁ banditvā nivāsenti; and muṇḍa-veṭṭhī (sic) ti yathā rañño kuhiñci gacchanto parikkhāra-bhaṇḍavahana-manussā ti adhippāyo.Maybe that reading veṭi is more correct.--sira shaven head DhA.II,125.(Page 536)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MUṆḌA:[a] cạo,gọt,trống trải,không có cây cối,trần (đầu vv) --ka [3] đầu trọc,sự cạo tóc --cchadda [m] dinh thự có nóc bằng --datta,muṇṇiya [nt] sự đang cạo tóc
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
muṇḍa:မု႑(ပု)
[မုဍိ+အ။မု႑+အ။မန+အ။နီတိ၊ဓာ။၅၈။ဓာန္၊ဋီ။၃၂၁။သူစိ။]
(၁) မု႑မင္း။ (၂) ဆတၱာသည္။ (၅) က႑မု႑(တိ)-(၂)-ၾကည့္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
muṇḍa:မု႑
ဘူ = ခ႑န မဒၵန မဇၨေန-ျဖတ္ျခင္း,နင္းနယ္ျခင္း,သုတ္သင္ျခင္း၌။ မု႑တိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
muṇḍa:မု႑ (ပ)
ဦးျပည္း။ ေခါင္းတံုးထားေသာ သူ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,