Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
muḷāla:n.,muḷālikā,muḷālī f.蓮根,muḷāli-puppha 蓮華.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Muḷāla,【中】 蓮藕。 ~puppha,【中】 蓮花。(p258)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Muḷāla,【中】蓮藕。muḷālapuppha,【中】蓮花。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
muḷāla: muḷāla(pu,na)
မုဠာလ(ပု၊န)
[mula+ala.mūle jāyatīti muḷālo,aññatthe alo,rassadiç ḷatthañca.,ṭī.687.mūla+ala+a.mila+ala.pā,yo.8va.]
[မုလ+အလ။ မူေလ ဇာယတီတိ မုဠာေလာ၊ အညေတၳ အေလာ၊ ရႆဒိ,ဠတၳၪၥ။ ဓာန္၊ ဋီ။၆၈၇။ မူလ+အလ+အ။ မိလ+အလ။ ပါစိတ္၊ေယာ။၈ဝ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
muḷāla:[nt.] lotus root.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Muḷāla,& Muḷālī (f.) [cp.Vedic mulālin.Zimmer,Altind Leben 70 mentions Bisa,Śāluka & Mulālin as edible roots of lotus kinds.-- Geiger,P.Gr.12 & 43 puts muḷāla =Sk.mṛṇāla] the stalk of the lotus:muḷālī Vin.I,215 (bhisa+); muḷāli J.VI,530 (=muḷālaka C.); muḷālikā Vin.I,215 (bhisa+); bhisa-muḷālaṁ (nt.) (collective cpd.) fibre & stalks Vin.II,201=S.II,269; IV,94; V,39; Vism.361; VbhA.66.--muḷāli-puppha a lotus Th.1,1089.(Page 539)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MUḶĀLA:[nt] ngó sen,củ sen --puppha [nt] hoa sen
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
muḷāla:မုဠာလ(ပု၊န)
[မုလ+အလ။ မူေလ ဇာယတီတိ မုဠာေလာ၊ အညေတၳ အေလာ၊ ရႆဒိ,ဠတၳၪၥ။ ဓာန္၊ ဋီ။၆၈၇။ မူလ+အလ+အ။ မိလ+အလ။ ပါစိတ္၊ေယာ။၈ဝ။]
ၾကာစြယ္၊ ၾကာရင္း၊ ၾကာဥ၊ ၾကာဖု။ မုဠာလခါဒနီယ-တို႔လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
muḷāla:မုဠာလ (န)
ၾကာစြယ္။မုလာလ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,