Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
momūha:a.[moha の重複強調] 極愚の,愚鈍の,蒙昧の.-citta 愚痴心.-dasaka 蒙十年.-dhamma 愚迷法.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
momūha: momūha(pu)
ေမာမူဟ(ပု)
[moha+mūha.mohamūhoti vattabbe ha-kāralopena ]]momūho]]ti vuttaṃ.sī,ṭī,,1.433.nirutti,nhā.17.]
[ေမာဟ+မူဟ။ ေမာဟမူေဟာတိ ဝတၱေဗၺ ဟ-ကာရေလာေပန "ေမာမူေဟာ"တိ ဝုတၱံ။ သီ၊ ဋီ၊ သစ္၊ ၁။ ၄၃၃။ နိ႐ုတၱိ၊ ႏွာ။ ၁၇။]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Momūha,(adj.) [intens.-redupl.formation fr.moha & muh] dull,silly,stupid,infatuated,bewildered (cp.Cpd.833) D.I,27; A.III,164 sq.; Sn.840,841,1120; Nd1 153 (=manda),192; Nd2 521 (=avidvā etc.); Pug.65.(Page 542)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
momūha:sự ngu si,người ngu si
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
momūha:ေမာမူဟ(ပု)
[ေမာဟ+မူဟ။ ေမာဟမူေဟာတိ ဝတၱေဗၺ ဟ-ကာရေလာေပန "ေမာမူေဟာ"တိ ဝုတၱံ။ သီ၊ ဋီ၊ သစ္၊ ၁။ ၄၃၃။ နိ႐ုတၱိ၊ ႏွာ။ ၁၇။]
(၁) အလြန္ ေတြေဝျခင္း။ (တိ) (၂) အလြန္ေတြေဝေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
momūha:ေမာမူဟ (တိ) (√မုဟ္)
ျပင္းစြာ ေတြေဝသည္။ အလြန္ မိုက္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,