Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
moha:m.[Sk.moha,mogha] 痴,愚痴.-aggi 痴火.-āgati 痴不応行,痴趣.-antara 痴の因.-carita 行者.-cariyā 痴行.-mūla 痴根.-vinaya 痴調伏.-salla 痴箭.-sahagata 痴俱行.-hetu 痴因.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Moha,【陽】 愚蠢,迷惑。 ~kkhaya,【陽】 無知的破壞。 ~carita,【形】愚蠢的習慣。 ~tama,【陽】 無知的黑暗。 ~nīya,~neyya,【形】 導致糊塗的。(p259)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Moha,(‹muh,see muyhati; cp.Sk.moha & Vedic mogha),【陽】癡,愚蠢,迷惑(stupidity,dullness of mind & soul,delusion,bewilderment,infatuation )。mohakkhaya,【陽】無知的破壞。mohacarita,【形】愚蠢的習慣。mohatama,【陽】無知的黑暗。mohanīya,mohaneyya,【形】導致糊塗的。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
moha: 無明(癡)、錯覺
巴英術語匯編 《法的醫療》附 溫宗堃
Moha:愚癡。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
moha: moha(pu)
ေမာဟ(ပု)
[muha+ṇa.mūha+ṇa.muyhantitenayasayaṃvā muyhata mohanameva vātanti moho,avijjā.dī,ṭī,1.3.sī,ṭī,,1.8.aṃ,ṭī,1.6.,ṭī,168.nīti,dhā.24va.]
[မုဟ+ဏ။ မူဟ+ဏ။မုယွႏၲိေတနယသယံဝါ မုယွတ ေမာဟနေမဝ ဝါတႏၲိ ေမာေဟာ၊အဝိဇၨာ။ဒီ၊ဋီ၊၁။၃။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၁။၈။ အံ၊ဋီ၊၁။၆။ ဓာန္၊ဋီ၊၁၆၈။ နီတိ၊ဓာ။၂၄ဝ။]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
moha:'delusion',is one of the 3 unwholesome roots (mūla,q.v.).The best known synonym is avijjā (q.v.).
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
moha:[m.] stupidity; delusion.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Moha,[fr.muh,see muyhati; cp.Sk.moha & Vedic mogha] stupidity,dullness of mind & soul,delusion,bewilderment,infatuation D.III,146,175,182,214,270; Vin.IV,144,145; Sn.56,74,160,638,847; Vbh.208,341,391,402; Pug.16; Tikp 108,122,259.-- Defd as “dukkhe aññāṇaṁ etc.,moha pamoha,sammoha,avijj’ogha etc.,” by Nd2 99 & Vbh.362; as “muyhanti tena,sayaṁ vā muyhati,muyhana-mattaṁ eva vā tan ti moho” and “cittassa andha-bhāva-lakkhaṇo,aññāṇalakkhaṇo vā” at Vism.468.-- Often coupled with rāga & dosa as one of the 3 cardinal affects of citta,making a man unable to grasp the higher truths and to enter the Path:see under rāga (& Nd2 p.237,s.v.rāga where the wide range of application of this set is to be seen).Cp.the 3 fires:rāg-aggi,dos-aggi,moh-aggi It.92; D.III,217 also rāga-kkhaya,dosa°,moha° VbhA.31 sq.-- On combn with rāga,lobha & dosa see dosa2 and lobha.-- On term see also Dhs.trsl.§§ 33,362,441; Cpd 16,18,41,113,146.-- See further D.I,80 (samoha-cittaṁ); Nd1 15,16 (with lobha & dosa); VvA.14; PvA.3.--amoha absence of bewilderment Vbh.210 (+alobha,adosa; as the 3 kusala-mūlāni:cp.mūla 3),402 (id.,as kusala-hetu).-- Cp.pa°,sam°.

--antara (personal) quality of bewilderment (lit.having m.inside) Sn.478 (taken by C.as “cause of m.,” i.e.°kāraṇa,°paccaya SnA 411; cp.antara= kāraṇa under antara I 2 b.).--ussada quality of dullness Nd1 72,413.--kkhaya destruction of infatuation Vbh.73; VbhA.51.--carita one whose habit is infatuation Nett 90 (+rāgacarita & dosacarita).--tama the darkness of bewilderment MA 1.--dhamma anything that is bewildering or infatuating Sn.276.--pāruta covered or obstructed by delusion Pv IV.334--magga being on the road of infatuation Sn.347.--salla the sting of bewilderment Nd1 59.(Page 543)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MOHA:[m] sự ngu xuẩn,sự lầm lạc --kkhaya [m] sự dứt hết sự si mê --carita [a] tánh si mê --tama [m] sự tối tăm của si mê --nīya,--neyya [a] đưa đến sự si mê
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
moha:si,si mê,si muội
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
moha:ေမာဟ(ပု)
[မုဟ+ဏ။ မူဟ+ဏ။မုယွႏၲိေတနယသယံဝါ မုယွတ ေမာဟနေမဝ ဝါတႏၲိ ေမာေဟာ၊အဝိဇၨာ။ဒီ၊ဋီ၊၁။၃။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၁။၈။ အံ၊ဋီ၊၁။၆။ ဓာန္၊ဋီ၊၁၆၈။ နီတိ၊ဓာ။၂၄ဝ။]
(၁)ေတြေဝျခင္း၊မသိျခင္း၊ မိုက္ျခင္း၊ေမာဟေစတသိက္။(၂)မိုက္ရာ၊ေမာဟာေရာပနကံ။မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
moha:ေမာဟ (ပ) (√မုဟ္+ဏ)
ေတြေဝျခင္း။ မိုက္မဲျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,