Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
moghasuttaka: moghasuttaka(na)
ေမာဃသုတၱက(န)
[mogha+sutta+ka]
[ေမာဃ+သုတၱ+က]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
moghasuttaka:sợi chỉ lấy mực của thợ may,giúp tạo đường thẳng thời xưa dùng sợi chỉ nhúng mực hay phẩm màu,ngày nay thợ may đã có loại mực sáp tiện lợi hơn và dễ tẩy xóa
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
moghasuttaka:ေမာဃသုတၱက(န)
[ေမာဃ+သုတၱ+က]
(က) အခ်ည္းႏွီးေသာ ႀကိဳး၊ ခ်ဳပ္ဖို႔ မ်ဉ္းေၾကာင္းထင္႐ုံ အမွတ္အသားျပဳေၾကာင္းႀကိဳး၊ တမ်ဉ္းပစ္ (သွ်)။ (ဤ၌မ်ဉ္းေၾကာင္း ထင္႐ုံအမွတ္အသား ျပဳျခင္းကို "ေမာဃသုတၱ"ဟု ဆိုသည္။ သကၤန္းခ်ဳပ္ရာ၌ အပ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အပ္ခ်ည္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ေခတၱခဏ တည္းသီးျခင္းကိုလည္း "ေမာဃသုတၱက" ဟုပင္ ပါဠိ၌ သုံးႏႈန္း၏။ ႒၊ ဋီ-တို႔၌ကား ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးကို ဝါက်တူဖြင့္ျပၾကသည္)။ (ခ) အခ်ည္းႏွီးေသာႀကိဳး၊ ခဏတျဖဳတ္ တည္းသီထားေသာ ခ်ည္ႀကိဳး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
moghasuttaka:ေမာဃသုတၱ-က (န)
နႏြင္းစသည္တို႔ျဖင့္ တံမ်ဥ္းပစ္ေသာ အမႈ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,