Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
mogha:a.[〃] 空虚の,無用の,愚鈍の.acc.moghaṃ 徒らに,空虚に.-jiṇṇa 徒らに老いたる.-dhamma 愚痴法.-purisa 愚人.-vāra 空時分.-suttaka 空糸.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Mogha,【形】 空的,徒然的,無用的。 ~purisa,【陽】 愚蠢者,沒用的人。(p259)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Mogha,【形】空的,徒然的,無用的。moghapurisa,【陽】愚蠢者,沒用的人。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
mogha: mogha(ti)
ေမာဃ(တိ)
[mūha+gha.muyhanti sattā etthāti mogho,tuccho.,7.38.mūha+a.,ṭī.715.]
[မူဟ+ဃ။မုယွႏၲိ သတၱာ ဧတၳာတိ ေမာေဃာ၊ တုေစၧာ။ ေမာဂ္၊၇။၃၈။မူဟ+အ။ ဓာန္၊ဋီ။၇၁၅။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
mogha:[adj.] empty; vain; useless.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Mogha,(adj.) [the Vedic mogha for the later Sk.moha,which is the P.noun moha; fr.muh.BSk.mohapuruṣa e.g.at AvŚ II.177; MVastu III,440] empty,vain,useless,stupid,foolish D.I,187 (opp.to sacca),199; Sn.354; Dh.260 (°jiṇṇa grown old in vain; C.expls as tuccha-jiṇṇa DhA.III,388); DhA.I,110 (patthanā a futile wish); PvA.194.-- Opp.amogha S.I,232; J.VI,26; DhA.II,34 (°ṁ tassa jīvitaṁ:not in vain).

--purisa a stupid or dense fellow Vin.IV,126,144.(Page 542)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MOGHA:[a] rỗng không,trống rỗng,vô ích --purisa [m] người ngu si hay là không có ích chi
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
mogha:rỗng không,giả tạo,hư ngụy
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
mogha:ေမာဃ(တိ)
[မူဟ+ဃ။မုယွႏၲိ သတၱာ ဧတၳာတိ ေမာေဃာ၊ တုေစၧာ။ ေမာဂ္၊၇။၃၈။မူဟ+အ။ ဓာန္၊ဋီ။၇၁၅။]
အခ်ည္းႏွီး၊ အက်ိဳးမရွိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
mogha:ေမာဃ (တိ) (√မုဟ္+ဏ)
အခ်ည္းႏွီး ျဖစ္သည္။ အက်ိဳးမရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,