Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
moceti:[muñcati<muc の caus.] 脱せしむ,解脱さす,放つ,出す.imper.mocehi; aor.mocesi; ger.mocetvā; caus.mocāpeti 放たしむ,自由ならしむ.cf.mocana 令脱.mocetar 令脱者.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Moceti,(muc + e),釋放,解脫。 【過】 ~esi。 【過分】mocita。 【現分】 mocenta。 【獨】 mocetvā,mociya。 【不】 mocetuŋ。(p259)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Moceti,(muc+e),釋放,解脫。【過】mocesi。【過分】mocita。【現分】mocenta。【獨】mocetvā,mociya。【不】mocetuṁ。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
moceti: moceti(kā,kri)
ေမာေစတိ(ကာ၊ႀကိ)
[muca+ṇe+ti.nīti,dhā.213.nirutti,nhā.442.]
[မုစ+ေဏ+တိ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၂၁၃။ နိ႐ုတၱိ၊ ႏွာ။ ၄၄၂။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
moceti:[muc + e] delivers; sets free; releases.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Moceti,[Caus.of muñcati] 1.to deliver,set free,release,cause one’s release or deliverance from (Abl.).imper.praes.mocehi Pv.II,16 (duggatiyā); PvA.12; aor.mocesi PvA.112 (dāsavyato); ger.mocetvā PvA.8,77; inf.mocetuṁ PvA.45 (petalokato).-- 2.to discharge,emit (semen in coitu) Vin.III,36,39 (as Caus II.),110.-- 3.to let loose,set into motion,stir:padaṁ m.to run J.III,33.-- 4.to discharge,fulfil:paṭiññaṁ one’s promise DhA.I,93.-- 5.to unharness DhA.I,67.-- 6.to detach S.I,44.-- Caus.II.mocāpeti to cause to be freed,to give freedom,to let loose Vin.IV,316 (opp.bandhāpeti).(Page 542)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
moceti:To liberate; to release; to loose,to detach
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MOCETI:(muc+e) phóng thích,thả ra,cho tự do,cho giải thoát [aor] --esi,mocita [prp] mocenta [abs] mocetvā [pp] mociya [inf] mocetuṃ
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
moceti:đời,thế giới,thế gian
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
moceti:ေမာေစတိ(ကာ၊ႀကိ)
[မုစ+ေဏ+တိ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၂၁၃။ နိ႐ုတၱိ၊ ႏွာ။ ၄၄၂။]
(၁) လြတ္ေျမာက္ေစ၏ (သဒၵတၳ)၊ ေျဖ၏ (အဓိပၸါယတၳ)။ (၂) ျဖဳတ္ေစ၏၊ ခြၽတ္ေစ၏။ (၃) ထြက္-ယိုစီး-ေစတတ္၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
moceti:ေမာေစတိ (ကာ) (√မုစ္+ေဏ)
လြတ္ေစ၏။ လႊတ္၏။ ခၽြတ္၏။ ေျဖ၏။
သကဋာနိ ေမာစယႎသု၊ လွည္းတို႔ကို ခၽြတ္ကုန္၏။ ေကေသ ေမာေစတြာ၊ ဆံတို႔ကို ေျဖ၍။ ပုဗၺံ ေမာေစတြာ၊ ျပည္ကို ယိုေစ၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,