Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
mitta:m.n.[Sk.mitra] 友,友人,朋友.-āmacca 朋友.-āmitta 朋友と怨敵.-ddu,-ddubbha,ddūbha,-ddūbhin [cf.Sk.mitra-druha,-drohin] 友に不実なる者,友を裏切る.-paṭirūpaka,-rūpa,-vaṇṇa 似友,偽友,偽装の友.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Mitta,【陽、中】 朋友。 ~ddu,~dubbhi,~dūbhī,【陽】 出賣朋友的人,叛逆的人。 ~patirūpaka,【形】 損友。 ~bheda,【陽】 絕交,斷絕友情,瓦解聯盟。 ~santhava,【陽】 結交朋友。(p255)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Mitta,(cp.Vedic mitra,m.& nt.,friend; Av.mipro,friend),【陽】【中】朋友。Mittaddu(Sk.mitra-druha),mittadubbhi,mittadūbhī,【陽】出賣朋友的人,叛逆的人(also in foll.forms:mittadubbha; mittadūbha; mittadūbhin [cp.Sk.mittadrohin])。mittapatirūpaka,【形】損友(a false friend,one pretending to be a friend D.31./III,185.︰是敵而似友(amittā mittapatirūpakā):一、拿去任何物者(añña-d-atthu-haro)。二、光說不練者(vacīparamo)。三、諂媚者(anuppiyabhāṇī)。四、損友者(apāyasahāyo))。(The qualities of a Good friend are he who 1.gives what is hard to give (dana),2.does what is hard to do,3.hears what is hard to hear or bear,4.confess (shares) his own secret with you,5.keeps others’ secrets,6.in need,forsake one not) 7.despises not when one is in ruin.)。mittabheda,【陽】絕交,斷絕友情,瓦解聯盟。mittasanthava,【陽】朋友關系。āgārikamitta,在家人的朋友(a house- or lay-friend)。Anāgārikamitta,出家人的朋友(a homeless- or clericalfriend)。kalyāṇa-mitta,善友(mentor,or spiritual adviser)。ñāti-sālohitamitta,有血緣關系的朋友(blood-relations; cp.ñāti-mittā relatives & friends Pv.I.59)。【反】sapatta,敵人( enemy PvA.13)。amitta,非友(a sham friend or enemy)。pāpa-mitta,惡友、壞朋友(bad friend)。mittābhirādhin,滿意的朋友(one who pleases his friends J.IV.274 (=mittesu adubbhamāno C.) mittavaṇṇa,虛假的朋友(pretence of friendship,a sham friendship Pv IV.86 (=mitta-rūpa,mitta-paṭirūpatā PvA.268)。Kavidappaṇanīti(詩人鏡子格言)#238:Na vissase amittassa,mittañcāpi na vissase;Kadāci kupite mitte,sabbadosaṁ pakāsati.(可別親信那不是朋友的人,並且,即使朋友也不應(輕)信;(因為)一當朋友(反目,)生氣之時,他會將(你的)所有缺點(大加)宣揚。)vissase,pt.3sg.‹ vi-(s)sas,vissasati,願望式表「勸告」,「(不)應親愛、信賴」// amittassa ‹ a-mitta,m.Gen.sg.,信賴(vissasati)之「處」(對象)習慣用「屬格」或「處格」。mitte,m.Loc.sg.表信賴之「處」// cāpi = ca api。kadāci = kadā-ci,「疑問詞」kadā (何時)後接 -ci變成「不定詞」(某時) // kupite,mitte,均為m.Loc.sg.,此為「獨立處格結構」 (Loctive Absolute),表「時機」。sabbadosaṁ ‹ sabba-dosa // pakāsaye,Opt.3sg.‹ (p)pa-kās,pakāseti (pakāsayati),願望式表「可能」,「將會宣揚」。amittā mitta-paṭirūpakā(非友似友)。mittā suhadā(善心之友)。mittapaṭirūpaka﹐非友似友。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
mitta: mitta(na)
မိတၱ(န)
[mitta+dhamma]
[မိတၱ+ဓမၼ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
mitta: mitta(na)
မိတၱ(န)
[mitta+ṇa]
[မိတၱ+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
mitta: mitta(pu,na)
မိတၱ(ပု၊န)
[mida+ta.,ṭī.346.rū,nhā.412.pā,yo.48va.nīti,dhā.28.mi+ta.sūci.nīti,dhā.245.]
[မိဒ+တ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၄၆။ ႐ူ၊ႏွာ။၄၁၂။ပါစိတ္၊ေယာ။၄၈ဝ။ နီတိ၊ဓာ။၂၈။မိ+တ။သူစိ။ နီတိ၊ဓာ။၂၄၅။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
mitta:[m.; nt.] a friend.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Mitta,(m.nt.) [cp.Vedic mitra,m.& nt.,friend; Av.mipro,friend] friend.Usually m.,although nt.occurs in meaning “friend,” in sg.(Nett 164) & pl.(Sn.185,187); in meaning “friendship” at J.VI,375 (=mittabhāva C.).The half-scientific,half-popular etym.of mitta,as given at VbhA.108,is “mettāyantī ti mittā,minantī ti vā m.; sabba-guyhesu anto pakkhipantī ti attho” (the latter:“they enclose in all that is hidden”).-- Two kinds of friends are distinguished at Nd2 510 (in exegesis of Sn.37 & 75),viz.āgārika° (a house- or lay-friend) and anāgārika° (a homeless- or clericalfriend).The former is possessed of all ordinary qualities of kindness and love,the latter of special virtues of mind & heart.-- A friend who acts as a sort of Mentor,or spiritual adviser,is called a kalyāṇa-mitta (see under kalyāṇa).-- Mitta is often combd with similar terms,devoting relationship or friendship,e.g.with amaccā colleagues and ñāti-sālohita° blood-relations,in ster.phrase at Vin.II,126; A.I,222; Sn.p.104; PvA.28; cp.ñāti-mittā relatives & friends Pv.I,59suhada (“dear heart”) D.III,187 (four types,cp.m.paṭirūpaka); suhajja one who is dear to one’s heart PvA.191; sahāya companion PvA.86.The neut.form occurs for kind things D.III,188; S.I,37.-- Opp.sapatta enemy PvA.13; amitta a sham friend or enemy Sn.561 (=paccatthika SnA 455); D.III,185.pāpa-mitta bad friend PvA.5.-- For refs.see e.g.Sn.58,255,296,338; Dh.78,375.

--âbhirādhin one who pleases his friends J.IV,274 (=mittesu adubbhamāno C.) --ddu [cp.Sk.mitra-druha] one who injures or betrays his friends S.I,225; Sn.244; J.IV,260; also in foll.forms:°dubbha Pv.II,93 (same passage at J.IV,352; V,240; VI,310,375); °dūbha J.IV,352; VI,310; °dūbhin [cp.Sk.°drohin] J.IV,257; V,97 (°kamma); VI,375; DhA.II,23.--paṭirūpaka a false friend,one pretending to be a friend D.III,185 (four types:añña-d-atthu-hara,vacī-parama,anuppiyabhāṇin,apāya-sahāya,i.e.one who takes anything,one who is a great talker,one who flatters,one who is a spendthrift companion.) --bandhava a relation in friendship,one who is one’s relative as a friend Nd2 455 (where Nd1 11 has manta-bandhava).--bheda see mithu-bheda --vaṇṇa pretence of friendship,a sham friendship Pv IV.86 (=mitta-rūpa,m.-paṭirūpatā PvA.268).(Page 532)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Mitta:1.Mitta. A general of King Elāra.He was governor of a village (Khandarāji) in East Ceylon.Nandimitta was his nephew.Mhv.xxxiii.4ff.

2.Mitta. One of the ten sons of Mutasīva.Dpv.xi.7.

3.Mitta. A general of Vijayabāhu IV.He slew Vijayabāhu and occupied the throne for a few days at Jambuddoni,but the Ariyan mercenaries refused him their allegiance,and their leader,Thakuraka,out off his head as he sat on the throne.Cv.xc.2ff.

4.Mitta. A householder of Kosambī who later adopted Sāmāvatī (q.v.).DhA.i.189.

5.Mitta.A common name.E.g.,J.iv.478; Vibhā.138; MA.i.454,etc.

1.Mitta Sutta.On what constitutes a good friend in various circumstances.S.i.37.

2.Mitta Sutta. A real friend is he who gives what is hard to give,does what is hard to do,and bears what is hard to bear.A.i.286.

3.Mitta Sutta.Five qualities which make a man a bad friend.A.iii.171.

4.Mitta Sutta. A monk who is a bad friend will never follow the course of training which leads to all destruction of lust and passion.A.iii.422.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MITTA:[m] [nt] bạn hữu --ddu,--dubbhi,--bubhī [m] người lừa dối bạn,người phản phúc --patṭirūpaka [a] bạn giả dối --bheda [m] làm tan rã tình bè bạn,tình hữu nghị
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
mitta:người bạn,bạn bè
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
mitta:မိတၱ(ပု၊န)
[မိဒ+တ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၄၆။ ႐ူ၊ႏွာ။၄၁၂။ပါစိတ္၊ေယာ။၄၈ဝ။ နီတိ၊ဓာ။၂၈။မိ+တ။သူစိ။ နီတိ၊ဓာ။၂၄၅။]
(၁) မိတ္ေဆြ၊ ခ်စ္ခင္တတ္- ခ်စ္အပ္- သူ၊ ေမတၱာရွိသူ။ (ပု) (၂) ေန။ (တိ) (၃) မိတၱမည္ေသာ၊ သူ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
mitta:မိတၱ(န)
[မိတၱ+ဏ]
မိတ္ေဆြ၏ အျဖစ္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
mitta:မိတၱ(န)
[မိတၱ+ဓမၼ]
မိတ္ေဆြ-တရား-က်င့္ဝတ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
mitta:မိတၱ (ပ)
ေန။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
mitta:မိတၱ (န)
ခ်စ္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
mitta:မိတၱ (ပ) (√မိဒ္)
အေဆြ။ အေဆြခင္ပြန္း။ အကၽြမ္းဝင္ေသာ သူ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,