Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
milāta:a.[milāyati の pp.] 萎んだ,枯渇した.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Milāta,(Milāyati的【過分】),已雕謝。milatā,【陰】已褪色。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
milāta: milāta(ti)
မိလာတ(တိ)
[mile+ta.e- āya-pru,ya-khye.nirutti,nhā.4va4.nīti,dhā.166.]
[မိေလ+တ။ ဧ-ကို အာယ-ျပဳ၊ယ-ကိုေခ်။ နိ႐ုတၱိ၊ႏွာ။၄ဝ၄။နီတိ၊ဓာ။၁၆၆။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
milāta:[pp.of milāyati] withered,faded,dried up.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Milāta,[pp.of milāyati] faded,withered,dried up J.I,479; V,473; Vism.254 (°sappa-piṭṭhi,where KhA 49 in same passage reads “milāta-dham(m)ani-piṭṭhi”); DhA.I,335; IV,8 (sarīra),112; SnA 69 (°mālā,in simile); Mhvs 22,46 (a°); Sdhp.161.(Page 533)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MILĀTA:(pp của milāyati) tàn tạ,khô héo --tā [f] sự khô héo,điêu tàn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
milāta:မိလာတ(တိ)
[မိေလ+တ။ ဧ-ကို အာယ-ျပဳ၊ယ-ကိုေခ်။ နိ႐ုတၱိ၊ႏွာ။၄ဝ၄။နီတိ၊ဓာ။၁၆၆။]
ညႇိးႏြမ္းေသာ၊ ညႇိးေျခာက္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
milāta:မိလာတ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√မိေလ+တ)
ညိႇဳးႏြမ္းသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,