Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
middha:n.[BSk.〃] 眠,睡眠.-ārāmatā 眠愛楽.-rūpa 眠色.-sukha 眠楽.cf.thīna.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Middha,【中】 惛沈,睡意。 ~dhī,【形】 處於睡眠狀態的,昏昏欲睡的。(p255)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Middha,【中】睡意,呆滯。middhī,【形】處於睡眠狀態的,昏昏欲睡的。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Middha,(‹middh遲鈍)﹐【中】睡眠(遲鈍torpor,笨拙stupidity,呆滯sluggishness。DhsA.378.gives “medhatī ti middhaṁ.”)。Abhidhammatthavibhāvinīṭīkā(阿毘達摩義廣釋):Middhanaṁ middhaṁ,vigatasāmatthiyatā,asattivighāto vā,tattha thinaṁ cittassa akammaññatālakkhaṇaṁ,middhaṁ vedanādikkhandhattayassāti ayametesaṁ viseso.(諸睡眠都是‘睡眠’,別離能力性,破壞而無能力,昏沈,不適合工作相,三種受蘊等睡眠,這是它們的差別。)。《法集論》Dhammasaṅgaṇī#1163(PTS:1157;CS:p.233):Tattha katamaṁ middhaṁ? Yā kāyassa 1akallatā 2akammaññatā 3onāho 4pariyonāho 5antosamorodho 6middhaṁ 7soppaṁ 8pacalāyikā 9soppaṁ 10supanā 11supitattaṁ--idaṁ vuccati middhaṁ.(什麼是‘睡眠’?那個心所是1不聰明的、2不適合工作、3遮蓋、4完全遮蓋、5自己遲鈍、6睡眠、7睡覺、8打瞌睡、9沈覺、10睡覺、11睡狀,稱為睡眠。)
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
middha: 昏沈、睡眠
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
middha: middha(na)
မိဒၶ(န)
[mida+ta.medha+ta.miha+ta.medhatīta middhaṃ.abhi,ṭṭha,1.4va9.accantaparissa- mādikāraṇā sabbaṅganimīlanaṃ middhaṃ.mucchāpāyaṃ middhaṃ.mida kāriyakkhamane,to.medhayati va middhaṃ,akammaññabhāvena vihiṃsatītyattho.,ṭī.176.medha hiṃsāyaṃ saṅgame ca.nīti,dhā.1va9.mihati vā asāmatthiyaṃ hotīti middhaṃ.miha asāmatthiye,to.aṭṭhasā,yo.15va.]
[မိဒ+တ။ ေမဓ+တ။ မိဟ+တ။ ေမဓတီတ မိဒၶံ။ အဘိ၊႒၊၁။၄ဝ၉။ အစၥႏၲပရိႆ- မာဒိကာရဏာ သဗၺဂၤနိမီလနံ မိဒၶံ။ မုစၧာပါယံ မိဒၶံ။ မိဒ ကာရိယကၡမေန၊ ေတာ။ ေမဓယတိ ဝ မိဒၶံ၊ အကမၼညဘာေဝန ဝိဟႎသတီတ်ေတၳာ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၇၆။ ေမဓ ဟႎသာယံ သဂၤေမ စ။ နီတိ၊ဓာ။၁ဝ၉။ မိဟတိ ဝါ အသာမတၳိယံ ေဟာတီတိ မိဒၶံ။ မိဟ အသာမတၳိေယ၊ ေတာ။ အ႒သာ၊ေယာ။၁၅ဝ။]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
middha:'sloth':Combined with thīna,'torpor',it forms one of the 5 hindrances (nīvaraṇa,q.v.).Both may be associated with greedy consciousness (s.Tab.III and I,23,25,27,29).
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
middha:[nt.] torpor; drowsiness.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Middha,(nt.) [orig.pp.perhaps to Vedic mid (?) to be fat=medh,as DhsA.378 gives “medhatī ti middhaṁ.” -- More likely however connected with Sk.methi (pillar=Lat.meta),cp.Prk.medhi.The meaning is more to the point too,viz.“stiff.” Thus semantically identical with thīna.-- BSk.also middha,e.g.Divy 555] torpor,stupidity,sluggishness D.I,71 (thīna°); Sn.437; A.V,18; Dhs.1157; Miln.299,412 (appa° not slothful,i.e.diligent,alert); Vism.450 (°rūpa; +rogarūpa,jātirūpa,etc.,in def.of rūpa); DA.I,211 (expld as cetasika gelañña:see on this passage Dhs.trsl.§1155); Sdhp.459.-- See thīna.(Page 533)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MIDDHA:[nt] buồn ngủ,dã dượi --dhī [a] sự hôn trầm,buồn ngủ
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
middha:sự hôn mê; middhasukha khoái lạc ngủ say
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
middha:မိဒၶ(န)
[မိဒ+တ။ ေမဓ+တ။ မိဟ+တ။ ေမဓတီတ မိဒၶံ။ အဘိ၊႒၊၁။၄ဝ၉။ အစၥႏၲပရိႆ- မာဒိကာရဏာ သဗၺဂၤနိမီလနံ မိဒၶံ။ မုစၧာပါယံ မိဒၶံ။ မိဒ ကာရိယကၡမေန၊ ေတာ။ ေမဓယတိ ဝ မိဒၶံ၊ အကမၼညဘာေဝန ဝိဟႎသတီတ်ေတၳာ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၇၆။ ေမဓ ဟႎသာယံ သဂၤေမ စ။ နီတိ၊ဓာ။၁ဝ၉။ မိဟတိ ဝါ အသာမတၳိယံ ေဟာတီတိ မိဒၶံ။ မိဟ အသာမတၳိေယ၊ ေတာ။ အ႒သာ၊ေယာ။၁၅ဝ။]
(၁) ပ်င္းရိ-ေလးလံ-ထိုင္းမႈိင္း- ငိုက္မ်ဉ္း-ျခင္း၊ ေဝဒနာစေသာ ေစတသိက္ခႏၶာ ၃-ပါး၏- အမႈ၌ မခံ့- အစြမ္းသတၱိ ညံ့ဖ်င္း-ျခင္း။ (၂) အိပ္ျခင္း။ မိဒၶသုခ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
middha:မိဒၶ (န)
ငိုက္မ်ဥ္းျခင္း။ ေစတသိက္တို႔၏ မခံ့ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,