Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》明法尊者增訂
Micchādiṭṭhi,【陰】邪見,異端。SA.45.1~2./III,116.:Micchādiṭṭhīti ayāthāvadiṭṭhi aniyyānikadiṭṭhi.(邪見:錯誤的見解和無利可圖的見解)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
micchādiṭṭhi: micchādiṭṭhi(thī)
မိစၧာဒိ႒ိ(ထီ)
[micchā+diṭṭhi]
[မိစၧာ+ဒိ႒ိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
micchādiṭṭhi:[f.] wrong view; heresy.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
micchādiṭṭhi:Heretical
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
micchādiṭṭhi:Wrong views,false doctrine,scepticism,heresy,unbelief
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
micchādiṭṭhi:tà kiến
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
micchādiṭṭhi:မိစၧာဒိ႒ိ(ထီ)
[မိစၧာ+ဒိ႒ိ]
(၁) ခြၽတ္ယြင္း- ေဖာက္ျပန္- မမွန္ကန္- ယုတ္မာ- ေသာအယူ၊ (ပညာရွိတို႔) စက္ဆုပ္အပ္ေသာ အယူ၊ ခြၽတ္ယြင္း ေဖာက္ျပန္ မမွန္ေသာအားျဖင့္- ႐ႈျမင္ သုံးသပ္တတ္ေသာ တရား- ႐ႈျမင္သုံးသပ္ေၾကာင္း- တရား- ႐ႈျမင္သုံးသပ္ျခင္း၊ ဝဋ္ဆင္းရဲမွ မထုတ္ေဆာင္တတ္ေသာ အယူ၊ မွားေသာအယူ၊ မိစၧာဒိ႒ိ။ (တိ) (၂) မွားေသာ- မိစၧာ- အယူရွိေသာ၊ သူ။ (မိစၧာဒိ႒ိပုဂၢိဳလ္)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
micchādiṭṭhi:မိစၧာ-ဒိ႒ိ (ဣ)
ေဖာက္ျပန္ေသာအားျဖင့္ ျမင္ျခင္း။ မွားေသာ အယူ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,