Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》明法尊者增訂
Micchācāra,(梵kāma-mithyācāra) ,【陽】邪欲。Atthasālinī(殊勝義) (DhsA.p.98.)︰‘Kāmesu micchācāro’ti ettha pana ‘kāmesū’ti methunasamācāresu; ‘micchācāro’ti ekantanindito lāmakācāro. Lakkhaṇato pana asaddhammādhippāyena kāyadvārappavattā agamanīyaṭṭhānavītikkamacetanā kāmesumicchācāro.(「邪欲樂行」(邪淫)裏的「欲樂」是指「性交」;「邪行」是指「低賤及實應受到譴責的行為」。「邪欲樂行」的特相是生起於身門的思(cetanā,意願),具有侵犯自己無權同其行房者的不如法意念。) Tattha agamanīyaṭṭhānaṁ nāma--purisānaṁ tāva (1)māturakkhitā,(2)piturakkhitā,(3)mātāpiturakkhitā,(4)bhāturakkhitā,(5)bhaginirakkhitā,(6)ñātirakkhitā,(7)gottarakkhitā,(8)dhammarakkhitā,(9)sārakkhā,(10)saparidaṇḍāti māturakkhitādayo dasa; (1)dhanakkītā,(2)chandavāsinī,(3)bhogavāsinī,(4)paṭavāsinī,(5)odapattakinī,(6)obhaṭacumbaṭā,(7)dāsī ca bhariyā,(8)kammakārī ca bhariyā,(9)dhajāhaṭā,(10)muhuttikāti etā dhanakkītādayo dasāti vīsati itthiyo. Itthīsu pana dvinnaṁ sārakkhasaparidaṇḍānaṁ,dasannañca dhanakkītādīnanti dvādasannaṁ itthīnaṁ aññe purisā idaṁ agamanīyaṭṭhānaṁ nāma.( 於此,不正確(男人無權與之行房者)是:(甲)十種未婚女人,即:一、為母所護;二、為父所護;三、為父母所護;四、為兄弟所護;五、為姐妹所護;六、為親戚所護;七、為族人所護;八、為宗教導師所護;九、已訂婚;十、正受懲罰;以及(乙)十種已婚女人,即:一、以錢財買來(的妻子);二、自願為人妻者;三、為了財富而為人妻者;四、為了服飾而為人妻者;五、由雙親執行婚禮,把新郎新娘之手浸入一只碗裏的水,而如法地成為人妻者;六、從社會階級較低階層裏獲得的妻子;七、奴隸妻;八、傭人妻;九、戰俘妻;十、短暫的妻子。當中,有十二種女人是其他男人不可侵犯的,即:已訂婚和正受懲罰的女人,以及後面十種(已婚女人)。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
micchācāra: micchācāra(pu)
မိစၧာစာရ(ပု)
[micchā+cāra]
[မိစၧာ+စာရ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
micchācāra:[nt.] wrong behaviour.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
micchācāra:sự tà hạnh,tà dâm,tà hạnh
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
micchācāra:မိစၧာစာရ(ပု)
[မိစၧာ+စာရ]
မွားယြင္း- ယုတ္မာ- ေသာ အက်င့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
micchācāra:မိစၧာ-စာရ (ပ)
မွားေသာ အက်င့္္။
မိစၧာစာရံ စရတိ၊ မွားေသာ အက်င့္ကို က်င့္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,