Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
miḷha: miḷha(na)
မိဠႇ(န)
[miḷā+la.miha secane,lovaṇṇavipariyāyo,ḷattañca.,ṭī.275.mīla+ha.mīlissa ḷho.nimilantānena akkhīnītimīḷha=gūthaṃ.,7.223.]
[မိဠာ+လ။မိဟ ေသစေန၊ေလာဝဏၰဝိပရိယာေယာ၊ဠတၱၪၥ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၇၅။ မီလ+ဟ။ မီလိႆ ေဠႇာ။ နိမိလႏၲာေနန အကၡီနီတိမီဠႇ=ဂူထံ။ ေမာဂ္၊၇။၂၂၃။]
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MIḶHA:[nt] phân,phẫn bò
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
miḷha:မိဠႇ(န)
[မိဠာ+လ။မိဟ ေသစေန၊ေလာဝဏၰဝိပရိယာေယာ၊ဠတၱၪၥ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၇၅။ မီလ+ဟ။ မီလိႆ ေဠႇာ။ နိမိလႏၲာေနန အကၡီနီတိမီဠႇ=ဂူထံ။ ေမာဂ္၊၇။၂၂၃။]
မစင္၊ က်င္ႀကီး။ မိဠႇသုခ,မီဠႇသုခ-လည္းၾကည့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,