Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
miḍḍhi: miḍḍhi(thī)
မိၯိ(ထီ)
[miha+ti.rājorodhā bhamitvā muttādiṃ mihanti secanti ettha ṭhāniyanti miḍḍhi.gaṇṭhi,mo,kyo]
[မိဟ+တိ။ ရာေဇာေရာဓာ ဘမိတြာ မုတၱာဒႎ မိဟႏၲိ ေသစႏၲိ ဧတၳ ဌာနိယႏၲိ မိၯိ။ ဂဏၭိ၊ေမာ၊ေက်ာ]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
miḍḍhi:bục nằm (bằng gạch hay đất,đá),dùng như giường ngủ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
miḍḍhi:မိၯိ(ထီ)
[မိဟ+တိ။ ရာေဇာေရာဓာ ဘမိတြာ မုတၱာဒႎ မိဟႏၲိ ေသစႏၲိ ဧတၳ ဌာနိယႏၲိ မိၯိ။ ဂဏၭိ၊ေမာ၊ေက်ာ]
ေျမျဖင့္သရြတ္လိမ္းက်ံျခင္း။ ေျမသရြက္လိမ္းက်ံျခင္း။ အက်ည္ေျမႇာက္စိမ့္သည္ကို။ အိပ္စရာ- ေနထိုင္စရာ- ခုံတမ်ိဳး။ (ပါဠိေတာ္သ်ႏွင့္ ျမန္မာျပန္တို႔အလိုခြင့္ျပဳၿပီး ျမက္အခင္းကိုပင္ ႂကြက္,ျခမစားႏိုင္ေအာင္ ေျမနီသရြတ္ကိုင္ျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ယူဆႏိုင္၏။ ဝိမတိ ဋီကာအလို သစ္သား၊ သို႔မဟုတ္ ေျမညက္တို႔ျဖင့္ ခုတင္ပုံသဏၭာန္ျပဳလုပ္ထားေသာ ခုံတမ်ိဳးကို မိၯိေခၚသည္)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
miḍḍhi:မိၯိ (ဣ)
အက်ည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,