Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
meraya:n.[Sk.maireya] 迷羅耶,果酒,花酒,木酒.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Meraya,【中】 發酵的酒。(p259)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Meraya,【中】發酵的酒。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
meraya: meraya(na)
ေမရယ(န)
[meda+ṇeyya.madaṃ janetīti merayaṃ,ṇeyyo,asse,dassa ro ca.,ṭī.533.]
[ေမဒ+ေဏယ်။ မဒံ ဇေနတီတိ ေမရယံ၊ ေဏေယ်ာ၊ အေႆ၊ ဒႆ ေရာ စ။ ဓာန္၊ဋီ။၅၃၃။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
meraya:[nt.] fermented liquor.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Meraya,(nt.) [Epic Sk.maireya,cp.Halāyudha 2,175 (Aufrecht p.314); prob.dial.] a sort of intoxicating liquor,spirits,rum,usually combd with surā.D.I,146‹-› 166; M.I,238; Pug.55; Dh.247; J.IV,117 (pupphāsav-ādi,i.e.made fr.flowers,cp.defn dhātakī-puṣpaguḍa-dhāny-āmla-sanskṛtaṁ by Mādhava,Halāy.p.314).Five kinds are given by Dhpāla at VvA.73,viz.pupph-āsava,phal’āsava,madhv°,guḷ°,sambhārasaṁyutta.(Page 541)
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
meraya:tên gọi chung các thứ rượu men (bằng cách ủ nhiều ngày),phân biệt với rượu nấu (rượu cất+ surā) tứ chúng trong phật giáo đều không được uống bất cứ thứ gì gây say
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
meraya:rượu men
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
meraya:ေမရယ(န)
[ေမဒ+ေဏယ်။ မဒံ ဇေနတီတိ ေမရယံ၊ ေဏေယ်ာ၊ အေႆ၊ ဒႆ ေရာ စ။ ဓာန္၊ဋီ။၅၃၃။]
အရက္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
meraya:ေမရယ (န)
အရက္။ ပန္းရည္သစ္သီးရည္ ပ်ားရည္ သကာရည္တို႔ကို ေပါင္းစုစပ္ဟပ္၍ ျပဳအပ္ေသာ အရက္ (ေမရေယာ နာမ ပုပၹါသေဝါ ဖလာသေဝါ မဓြာသေဝါ ဂုဠာသေဝါ သမ႓ာရ သံယုေတၱာ)။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,