Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
medha:m.[〃] 犠牲,祠祭.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Medha,【陽】 宗教性的犧牲。(p258)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Medha,【陽】宗教性的犧牲(祭祀)。Tato ca rājā saññatto brāhmaṇehi rathesabho assamedhaṁ purisamedhaṁ sammāpāsaṁ vācapeyyaṁ maggalaṁ.(由於諸婆羅門勸說的緣故,車乘之主──王舉行馬祭、人祭、大施會、酒祭、無遮會)。馬祭︰殺馬作祭。人祭︰殺人作祭。)大施會︰SA.︰ Daliddamanussānaṁ hatthato lekhaṁ gahetvā tīṇi vassāni vināva vaḍḍhiyā sahassadvisahassamattadhanānuppadānaṁ sammāpāsaṁ nāma.(由於諸窮人徒手三年,沒有興隆,故分發財物給為數一兩千之(窮)人,為大施會(不知是否是「(五年一度)無遮大會」(pañca-vārsikamaha)的起源。)。酒祭︰飲蘇摩酒之祭。無遮會︰施一切物之祭。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
medha:[m.] a religious sacrifice.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Medha,[Vedic medha,in aśva,go°,puruṣa° etc.] sacrifice only in assa° horse-sacrifice & purisa° human s.(q.v.).e.g.at A.IV,151; Sn.303.-- Cp.mejjha.(Page 541)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MEDHA:[m] sự hy sinh vì tôn giáo
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
medha:ေမဓ
ဘူ = သဂၤေမ-ေပါင္းဆုံျခင္း၌။ မိဓတိ၊ မိေဓတိ။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
medha:ေမဓ
ဘူ = ဟႎသာ သဂၤမ ဇာနေနသု-ညႇဉ္းဆဲျခင္း,ၿငိကပ္ေပါင္းဆုံျခင္း,သိျခင္းတို႔၌။ ေမဓတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
medha:ေမဓ (ပ) (√မိဓ္+ဏ)
ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း။
အႆေမဓ၊ ျမင္းကိုယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,