Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
medhā:f.[Sk.medhā,medhas] 慧,智慧.cf.dummedha,sumedha.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Medhā,【陰】 智能。 ~vī,【陽】 明智的人。 ~vinī,【陰】 明智的女人。(p259)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Medhā,【陰】智慧,聰慧。medhāvī,【陽】明智的人。medhāvinī,【陰】明智的女人。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
medhā: medhā(thī)
ေမဓာ(ထီ)
[medha+a+ā.mi+dhaā.,ṭī.152.medhati hiṃsatīti medhā.nīti,dhā.367.]
[ေမဓ+အ+အာ။ မိ+ဓအာ။ဓာန္၊ဋီ။၁၅၂။ ေမဓတိ ဟႎသတီတိ ေမဓာ။ နီတိ၊ဓာ။၃၆၇။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
medhā,(f.) wisdom.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Medhā,(f.) [Vedic medhā & medhas,perhaps to Gr.maq° in manqάnw (“mathematics”)] wisdom,intelligence,sagacity Nd1 s.v.(m.vuccati paññā); Pug.25; Dhs.16,DhsA.148; PvA.40 (=paññā).-- adj.sumedha wise,clever,intelligent Sn.177; opp.dum° stupid Pv.I,82.--khīṇa-medha one whose intelligence has been impaired,stupefied J.VI,295 (=khīṇa-pañña).(Page 541)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
medhā:Intelligence
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MEDHĀ:[f] sự sáng suốt,trí tuệ [3] người trí --vinī [f] người nữ trí thức
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
medhā:sự mẫn tiệp
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
medhā:ေမဓာ(ထီ)
[ေမဓ+အ+အာ။ မိ+ဓအာ။ဓာန္၊ဋီ။၁၅၂။ ေမဓတိ ဟႎသတီတိ ေမဓာ။ နီတိ၊ဓာ။၃၆၇။]
ဉာဏ္၊ပညာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
medhā:ေမဓာ (ဣ)
ပညာ။ ထက္ျမက္ေသာ ပညာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,