Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
me:ahaṃ の acc.instr.dat.gen.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Me,(amha 的【與、領、單】),給我,我的。(p258)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Me,(amha 的【與.屬.單】),給我,我的。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
me: 被我
《巴利語入門》釋性恩(Dhammajīvī)
me,人稱代名詞第一人稱我amha單數s.屬格gen.
《巴利語入門》釋性恩(Dhammajīvī)
me,人稱代名詞第一人稱我amha單數s.與格dat.
《巴利語入門》釋性恩(Dhammajīvī)
me,人稱代名詞第一人稱我amha單數s.具格ins.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
me: me(a)
ေမ(အလိင္)
[amha+nā.amha+sa]
[အမွ+နာ။ အမွ+သ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
me:[dat.and gen.sing.of amha] to me; my; mine.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Me,is enclitic form of ahaṁ in var.cases of the sg.See under ahaṁ.(Page 540)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
me:A substitute for the instr.dat.and gen.cases of ahaṃ
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ME:(dat và ger của amha) đến tôi,tôi,của tôi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
me:ေမ(အလိင္)
[အမွ+နာ။ အမွ+သ]
(၁) ငါသည္။ (၂) ငါအား။ (၃) ငါ၏။ (၄) ငါမွ။ (၁) (၂) (၃) ဧဝံ ေမ သုတံ။ (ဋီကာ ၁၂-၌ေမကို မမ-ဟုဖြင့္ထားေသာေၾကာင့္ "ေမ၊ ငါ၏" ဟုလည္းအနက္ျပန္ႏိုင္ပါသည္)။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
me:ေမ
ဘူ = ပဋိဒါန အာဒါေနသု- ေပးျခင္း,ယူျခင္းတို႔၌။ ပရိဝတၱေန စ- လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ျခင္း၌လည္း။
ေမတိ၊ မယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
me:ေမ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,