Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
matthaka:m.[mattha ① -ka] 頭,頂上,先端.loc.matthake.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Matthaka,【陽】 頭,頂端,頂點。 【處】 在…之上,在…的距離。(p249)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Matthaka,【陽】頭,頂端,頂點。【處】在…之上,在…的距離。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
matthaka: 頭頂
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
matthaka: matthaka(pu,na)
မတၳက(ပု၊န)
[masa(masi)+ttha+ka.,ṭī.256.masa+ka.sa- ttha-pru.,7.15.masa+thaka.matthaka+ṇa.,ṭī.549.(mastaka-saṃ)]
[မသ(မသိ)+တၳ+က။ ဓာန္၊ဋီ။၂၅၆။ မသ+က။ သ-ကို တၳ-ျပဳ။ ေမာဂ္၊၇။၁၅။ မသ+ထက။ မတၳက+ဏ။ ဓာန္၊ဋီ။၅၄၉။ (မသၱက-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
matthaka:[m.] the head; top; summit.(loc.) upon; at the distance of.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Matthaka,[cp.mattha] the head,fig.top,summit J.III,206 =IV.4; IV,173,457; V,478; DA.I,226 (pabbata°); Pv IV.163; DhA.I,184.matthaka-matthakena (from end to end) J I,202; III,304.Loc.matthake as adv.(1) at the head DhA.I,109; (2) at the distance of (-°) DhA.I,367; (3) on top of (-°) J.V,163 (vammīka°); Mhvs 23,80 (sīsa°); Yugandhara° Miln.6; DhA.II,3 (uddhana°).

--āsin sitting on top (of the mountain) J.VI,497 (=pabbata-matthake nisinna C.; gloss matta-kāsin i.e.wildly in love,expld by kāma-mada-matta).The reading is not clear.--tela oil for the head KhA 64 (=muddhani tela Vism.262).(Page 518)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MATTHAKA:[m] cái đầu,chóp,đỉnh loc ở trên,cách khoảng xa của
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
matthaka:câu rút gọn,chủ đề
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
matthaka:မတၳက(ပု၊န)
[မသ(မသိ)+တၳ+က။ ဓာန္၊ဋီ။၂၅၆။ မသ+က။ သ-ကို တၳ-ျပဳ။ ေမာဂ္၊၇။၁၅။ မသ+ထက။ မတၳက+ဏ။ ဓာန္၊ဋီ။၅၄၉။ (မသၱက-သံ)]
(၁) ေခါင္း၊ ဦးေခါင္း။ (က) အထက္၊ အေပၚ။ (ခ) အထြတ္အထိပ္၊ အၿပီးအဆုံး။ (ဂ) ထိပ္။ (လမ္းထိပ္,ေတာင္ထိပ္,ေခ်ာက္ထိပ္,ဆြမ္းဦးထိပ္ စသည္)။ (ဃ) အဖ်ား။ (ပု) (၂) အၫြန္႔၊ အေညႇာက္။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
matthaka:မတၳ-က (န)
ဦးေခါင္း။ ဦးထိပ္။ အထက္။ အၿပီး။ ၿပီးဆံုးျခင္း။ အၫႊန္႔။
မတၳေက၊ ဦးေခါင္းထက္၌။ မတၳေက မ႑ပံ ကာေရတြာ၊ အထက္၌ မ႑ပ္ေဆာက္ကုန္၍။ တႎ သေယာဇနမတၳေက၊ ယူဇနာသံုးဆယ္ထက္၌။ မတၳကံ ပါေပတံု၊ အၿပီးအဆံုးသို႔ ေရာက္စိမ့္္ေသာငွာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,