Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
matta:① a.,adv.[= mattā,Sk.mātrā] 量,小量の,程度の; だけ,のみ,だけで.m.pl.nom.mattāse.-atthiya,-atthika 小量を欲する,適度の.-ññutā 知量.-ññū 量を知る,適量を知る人.② a.[madati mad の pp.] 酔った,狂った.-kuñjara,-gaja,-hatthin 狂象,酔象.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Matta,【陰】 尺寸,量,適度,大小。 ~sukha,【中】 有限制的快樂。(p249)
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Matta,(Mattaka),(在【合】中) 有…的大小,…那樣多的。 ~ññū,【形】 知道限量的,適度的。 ~ññutā,【陰】 適度。(p249)
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Matta,(majjati 的 【過分】),已醉,已充滿的歡喜,已為…驕傲,已自負。~hatthī,【陽】 被置在凹槽隔離區的象。(p249)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Matta,【陰】尺寸,量,適度,大小。mattasukha,【中】有限制的快樂。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Matta,(Mattaka),(在【合】中) 有…的大小,…那樣多的。mattaññū,【形】知道限量的,適度的。mattaññutā,【陰】適量。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Matta,2 (madati‘自負’的 【過分】),,已為…驕傲,已自負(intoxicated (with),full of joy about (-matta),proud of,conceited)。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Matta,1﹐-matta﹐ (majjati‘醉’的 【過分】),已醉,已充滿的歡喜,已沈浸,…的量,…的程度,僅僅…。mattahatthī,【陽】被置在凹槽隔離區的象。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
matta: 量、和...一樣多、只有、僅有
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
matta: matta(pu)
မတၱ(ပု)
[mada+ta.,ṭī.362,752.]
[မဒ+တ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၆၂၊၇၅၂။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
matta: matta(ti)
မတၱ(တိ)
[mattā+ṇa]
[မတၱာ+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
matta: matta(thī,na)
မတၱ(ထီ၊န)
[mā+tha.sī,ṭī,,1.231.,ṭī.7va5.mā+atta.,7.81.(mātra-saṃ)]
[မာ+ထ။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၁။၂၃၁။ ဓာန္၊ဋီ။၇ဝ၅။ မာ+အတၱ။ ေမာဂ္၊၇။၈၁။ (မာၾတ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
matta:[pp.of majjati] was intoxicated; full of joy; proud of; conceited; polished.(- ka),(in cpds.) of the size of; as much as.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Matta,2 [pp.of madati] intoxicated (with),full of joy about (-°),proud of,conceited Sn.889 (mānena m.); J.IV,4 (vedanā°,full of pain,perhaps better with v.l.°patta for °matta); VvA.158 (hatthi matto elephant in rut); DhA.IV,24 (id.); PvA.47 (surā°),86 (māna-mada°),280 (bhoga-mada°).

--kāsinī see matthak’āsinī.(Page 517)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Matta,1 (-°) (adj.) [i.e.mattā used as adj.] “by measure,” measured,as far as the measure goes,i.e.-- (1) consisting of,measuring (with numerals or similar expressions):appamatto kali Sn.659; pañcamattā sata 500 DA.I,35; saṭṭhimatte saṭṭhimatte katvā SnA 510; māsamattaṁ PvA.55; ekādasa° ib.20; dvādasa° 42; satta° 47; tiṁsamattehi bhikkhūhi saddhiṁ 53.-- (2) (negative) as much as,i.e.only,a mere,even as little as,the mere fact (of),not even (one),not any:aṇumattena pi puññena Sn.431; kaṭacchumattaṁ (not) even a spoonful Miln.8; ekapaṇṇa° PvA.115; citta °ṁ pi (not) even as much as one thought ib.3; nāma° a mere name Miln.25; phandana °ṁ not even one throb J.VI,7; phandita° the mere fact of ...M.II,24,bindu° only one drop PvA.100; rodita° M.II,24.-- (3) (positive) as much as,so much,some,enough (of); vibhava° riches enough J.V,40; kā pi assāsa-mattā laddhā found some relief? PvA.104 (may be=mattā f.).-- (4) like,just as what is called,one may say (often untranslateable):sita°-kāraṇā just because he smiled VvA.68; bhesajja-mattā pītā I have taken medicine D.I,205 (=mattā f.?) okāsa --°ṁ (nt.) permission Sn.p,94; putta° like children A.II,124; maraṇa° (almost) dead M.I,86; attano nattumatte vandanto Dha IV.178.f.mattī (=mattin?) see mātu°.-- (5) as adv.(usually in oblique cases):even at,as soon as,because of,often with other particles,like api,eva,pi,yeva:vuttamatte eva as soon as said DhA.I,330; cintitamatte at the mere thought DhA.I,326; naṁ jātamattaṁ yeva as soon as he was born PvA.195; anumodana-mattena because of being pleased PvA.121; upanītamattam eva as soon as it was bought PvA.192; nimujjana-matte yeva as soon as she ducked her head under PvA.47.--na mattena ...eva not only ...but even PvA.18 (n.m.nipphalā,attano dānaphalassa bhāgino eva honti).(Page 517)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Matta:1.Matta.One of the seven children of Panduvāsudeva and Bhaddakaccānā.Dpv.x.3.

2.Matta. A householder in the Vihāravāpi village near the Tulādhāra Mountain; he was the father of Labhiya Vasabha.Mhv.xxiii.90.

3.Matta. A hunter who discovered four marvellous gems near Pelavāpikagāma,seven leagues to the north of Anurādhapura.He reported his discovery to Dutthagāmanī,and the gems were used for the Mahā Thūpa.Mhv.xxviii.39; MT.512.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MATTA:,--ka với cỡ của,nhân vì,dầu thế nào --ññū [a] có điều độ,tri túc,có chừng mực --ññutā [f] sự điều độ,sự tri túc
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MATTA:(pp của majjati) say mê,đầy sự vui thích,hãnh diện với,tự phụ --hatthī [m] con voi đang động cỡn (sự nấng con đực)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
matta:cỡ chùng,độ chừng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
matta:မတၱ(ထီ၊န)
[မာ+ထ။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၁။၂၃၁။ ဓာန္၊ဋီ။၇ဝ၅။ မာ+အတၱ။ ေမာဂ္၊၇။၈၁။ (မာၾတ-သံ)]
(ထီ) (၁) အပိုင္းအျခား။ (၂) အစိုးရျခင္း။ ျပည့္စုံျခင္း (ဝဇီရ)။ (၃) အကၡရာအစိတ္၊ ၁-မၾတာ၊ မ်က္စိတစ္မွိတ္ လွ်ပ္တစ္ျပက္အခ်ိန္ကာလ၊ အလြန္တိုေတာင္းေသာ အခ်ိန္ကာလ။ (ထီ) (န) (၄) အဝဓာရဏအနက္။ (မွ်၊ သာ၊ မွ်သာ၊ သာလွ်င္၊ ပင္လွ်င္ဟု အနက္ေပး)။ (၅) အတိုင္းအရွည္၊ အတိုင္းအတာ၊ ပမာဏ။ (၆) အနည္းငယ္။ (တိ) (၇) ျမတ္ႏိုးအပ္ေသာ။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
matta:မတၱ(တိ)
[မတၱာ+ဏ]
အတိုင္းအရွည္ရွိေသာ၊ အတိုင္းအရွည္-အတိုင္းအတာ-ပမာဏ-ႏွင့္ယွဉ္ေသာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
matta:မတၱ(ပု)
[မဒ+တ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၆၂၊၇၅၂။]
(၁) အမုန္ယစ္-မုန္ယို-ေသာ ဆင္။ (ပါဠိေတာ္၌ မတၱံဝ ကုၪၨရံ စသည့္ ဝိေသသနေတြ႕ရေသာ္လည္း ဓာန္။ ၃၆၂=အတိုင္း ပုလႅိင္ထားသည္)။ (တိ) (၂) မူးယစ္-ယစ္မူး-ေသာ၊ သူ။ (၃) ႏွစ္သက္-ရႊင္လန္း-ဝမ္းေျမာက္-ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
matta:မတၱ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√မဒ္+တ)
မူးယစ္သည္။ ေမ့ေလ်ာ့သည္။ အမုန္ယစ္သည္။
မေတၱ သမာေန၊ ယစ္သည္ရွိေသာ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
matta:မတၱ (န) (√မာ+ကၱ)
အတိုင္းအရွည္။ အေရအတြက္။ သတ္မွတ္ပိုင္းျခားျခင္း။ လက္ဖ်စ္တစ္တြက္ မ်က္စိတစ္မွိတ္မွ်ေသာ အခ်ိန္ကာလ။
မၪၥမေတၱဟိ ဘိကၡဳသေတဟိ၊ ငါးရာအေရအတြက္ရွိေသာ ရဟန္းတို႔ႏွင့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,