Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
masāragalla:m.n.[BSk.musāragalva] 琥珀,めのう,猫目石.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Masāragalla,【中】 一種寶石(貓眼石〔常磨成圓形,從內部發出蛋白色光的寶石“金綠寶石或玉髓”〕)。(p251)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Masāragalla,【中】一種寶石(cat’s eye貓眼石〔常磨成圓形,從內部發出蛋白色光 的寶石“金綠寶石或玉髓”〕)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
masāragalla: masāragalla(na)
မသာရဂလႅ(န)
[masāragiri+la.,ṭī.492.]
[မသာရဂိရိ+လ။ ဓာန္၊ဋီ။၄၉၂။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
masāragalla:[nt.] a kind of precious stone.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Masāragalla,(m.& nt.) [cp.Sk.masāra emerald+galva crystal & musāragalva] a precious stone,cat’s eye; also called kabara-maṇi (e.g.VvA.304).It occurs in stereotyped enumn of gems at Vin.II,238 (where it is said to be found in the Ocean)=Miln.267; and at Miln.118,where it always stands next to lohitaṅka.The same combn (with lohit.) is found at Vv 363; 783=813; 8415Masi.[cp.Class.Sk.maṣi & masi] 1.the fine particles of ashes,in aṅgara° charcoal-dust VvA.67=DhA.III,309; (agginā) masiṁ karoti to reduce to powder (by fire),to burn to ashes,turn to dust S.II,88=IV.197=A.I,204= II.199.-- 2.soot J.I,483 (ukkhali° soot on a pot).(Page 525)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MASĀRAGALLA:[nt] một loại đá quí giá,ngọc đá
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
masāragalla:ngọc thạch
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
masāragalla:မသာရဂလႅ(န)
[မသာရဂိရိ+လ။ ဓာန္၊ဋီ။၄၉၂။]
(၁) ပတၱျမား (ပဒျမား)ေျပာက္၊ ျမ။ ဆန္းၾကယ္ေသာ ဖန္ (ဝဒႏၲိဝါဒ)။ (တိ) (၂) ပတၱျမားေျပာက္ျဖင့္ၿပီးေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
masāragalla:မသာရ-ဂလႅ (ပ၊န)
ပတၱျမားေျပာက္။ မသာရဂလ္ေက်ာက္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,