Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
maru:①m.[〃] 沙漠.-kantāra 沙漠難所.② m.[Sk.marut,pl.marutaḥ] 風神; 神.pl.marū.cf.māruta,māluta.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Maru,【陰】 沙,荒沙地。 【陽】 神。(p251)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Maru,【陰】沙,荒沙地。【陽】神。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
maru: maru(pu)
မ႐ု(ပု)
[mara+u.mara pāṇacāge,u,maru,devepi.,ṭī.663.nīti,dhā.158.]
[မရ+ဥ။ မရ ပါဏစာေဂ၊ ဥ၊ မ႐ု၊ ေဒေဝပိ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၆၃။ နီတိ၊ဓာ။၁၅၈။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
maru:[f.] sand; a sandy waste.(m.),a deity.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Maru,2 [Vedic marut,always in pl.marutaḥ,the gods of the thunder-storm] 1.pl.marū the genii,spirits of the air Sn.681,688; Miln.278 (nāga-yakkha-nara-marū; perhaps in meaning 2); Mhvs 5,27.-- 2.gods in general (°-) Mhvs 15,211 (°gaṇā hosts of gods); 18,68 (°narā gods and men).-- Cp.māruta & māluta.(Page 524)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Maru,1 [cp.Epic Sk.maru] a region destitute of water,a desert.Always combd with °kantāra: Nd1 155 (as Name); J.I,107; VbhA.6; VvA.332; PvA.99,112.(Page 524)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
maru:A sandy desert; a mountain
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
maru:A deva
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MARU:[f] cát,sự hao mòn,mất cát [m] một vị chư thiên,thiên thần
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
maru:မ႐ု(ပု)
[မရ+ဥ။ မရ ပါဏစာေဂ၊ ဥ၊ မ႐ု၊ ေဒေဝပိ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၆၃။ နီတိ၊ဓာ။၁၅၈။]
(၁) သဲ၊ ေရမရွိေသာ သဲျပင္။ (၂) ေတာင္။ မ႐ုပပါတ-ၾကည့္။ (၃) နတ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
maru:မ႐ု (ပ) (√မရ္+ဥ)
ေျခာက္ေသြ႕ေသာ အရပ္။ ေရမရွိေသာ အရပ္။ ေတာင္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
maru:မ႐ု (ပ)
နတ္။ ေလနတ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,