Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
manussa:m.[Sk.manuṣya] 人,人間.-antarāya 人の障碍.-āyu 人寿.-itthi 人女.-inda 人間の主,国王.-khipa 人の網.-nāga 人龍.-purisa 人男.-peta 人間餓鬼.-bhūta 人身.-maṃsa 人肉.-yakkha 人間夜叉.-loka 人界.-viggaha 人身,人体.-saññā 人想.
巴利語匯解&巴利新音譯 瑪欣德尊者
manussa:人。由manas(意,心) + ussa(更高的,優越的)組成。如義註雲:“意增盛故為人。”(Manaso ussannattā manussā.)(M.A.1.153)
也即是說:人類能通過勇敢、念力、勤修梵行等功德培育心意,其心比其他諸趣更加有優勢。
如《增支部》第八集中說:
“諸比庫,贍部洲人依三處超越北古盧洲人和三十三天。哪三處呢?勇敢、具念、在此住於梵行。”(A.8.21)
於諸趣中,諸天極樂,念不堅固,不利修行;地獄等惡趣太苦,也不利修行。只有人界苦樂參半,容易體驗苦以及激發精進、堅固其念,所以在人間容易成就梵行。同時,諸佛與獨覺佛只會出現於此人界,只在此人界住於八支聖道的梵行。
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Manussa,【陽】 人類。 ~tta,【中】 人世間。 ~bhāva,【陽】 人類的狀態。~bhūta,【形】 已成為人者。 ~loka,【陽】 人類的世界。(p250)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Manussa,(fr.manus,cp.Vedic manusya),【陽】人類。manussatta,【中】人身(S.56.47./V,456.︰manussattaṁ)。manussabhāva,【陽】人類的狀態。manussabhūta,【形】已成為人者。manussaloka,【陽】人類的世界。manussasaññā﹐人想(心中懷著關於人之念頭)。Ye assu darathā gāmasaññaṁ paṭicca,te’dha na santi; ye assu darathā manussasaññaṁ paticca,te’dha na santi.(若由於村想而有任何憂患,現在無那些;若由人想而有任何憂患,現在無那些。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
manussa: manussa(pu)
မႏုႆ(ပု)
[manu+ussa.kusalākusale dhamme manati jānātīti manusso.ka.671.rū.683.nīti sutta.1319.mana+ussanna.manassa ussannatāya manussā.sāgattha,2.19-2va.dī,ṭī,3.1va2.vibhāvinī.162.,ṭī.227.manu+ssa,manuno apacasabhāvena manussā.dī,ṭī,3.1va2.,4.8.]
[မႏု+ဥႆ။ ကုသလာကုသေလ ဓေမၼ မနတိ ဇာနာတီတိ မႏုေႆာ။ ကစၥည္း။၆၇၁။ ႐ူ။၆၈၃။ နီတိ သုတၱ။ ၁၃၁၉။ မန+ဥႆႏၷ။ မနႆ ဥႆႏၷတာယ မႏုႆာ။ သာဂတၳ၊၂။ ၁၉-၂ဝ။ ဒီ၊ဋီ၊၃။၁ဝ၂။ ဝိဘာဝိနီ။ ၁၆၂။ ဓာန္၊ဋီ။၂၂၇။ မႏု+ႆ၊ မႏုေနာ အပစသဘာေဝန မႏုႆာ။ ဒီ၊ဋီ၊၃။၁ဝ၂။ ေမာဂ္၊၄။၈။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
manussa:[m.] a human being.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Manussa,[fr.manus,cp.Vedic manuṣya.Connected etym.with Goth.manna=man] a human being,man.The popular etym.connects m.with Manu(s),the ancestor of men,e.g.KhA 123:“Manuno apaccā ti manussā,porāṇā pana bhaṇanti “mana-ussannatāya manussa” ; te Jambudīpakā,Aparagoyānikā,Uttarakurukā,Pubbavidehakā ti catubbidhā.” Similarly with the other view of connecting it with “mind” VvA.18:“manassa ussannatāya manussā” etc.Cp.also VvA.23,where manussa-nerayika,°peta,°tiracchāna are distinguished.-- Sn.75,307,333 sq.,611 sq.; Dh.85,188,197 sq.,321; Nd1 97 (as gati),340,484 (°phassa of Sn.964); Vism.312; VbhA.455 (var.clans); DhA.I,364.--amanussa not human,a deva,a ghost,a spirit; in cpds.“haunted,” ilke °kantāra J.I,395,°ṭṭhāna Vv 843 (cp.VvA.334 where expld); °sadda DhA.I,315.See also separately amanussa

--attabhāva human existence PvA.71,87,122.--itthi a human woman PvA.48,154.--inda lord of men S.I,69; Mhvs 19,33.--khādaka man eater,cannibal (usually appld to Yakkhas) VbhA.451.--deva (a) “god of men,” i.e.king Pv.II,811; (b) men & gods (?) VvA.321 (Hardy,in note takes it as “gods of men,” i.e.brāhmaṇā).--dhamma condition of man,human state VvA.24.See also uttari-manussa dhamma.--bhūta as a human,in human form Pv.I,112; II,112--loka the world of men Sn.683.(Page 520)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MANUSSA:[m] con người --satta [nt] nhân loại --bhāva [m] trạng thái con người --bhūta [a] trở thành con người --loka [m] thế gian
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
manussa:con người,thuôc nhân loại
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
manussa:မႏုႆ(ပု)
[မႏု+ဥႆ။ ကုသလာကုသေလ ဓေမၼ မနတိ ဇာနာတီတိ မႏုေႆာ။ ကစၥည္း။၆၇၁။ ႐ူ။၆၈၃။ နီတိ သုတၱ။ ၁၃၁၉။ မန+ဥႆႏၷ။ မနႆ ဥႆႏၷတာယ မႏုႆာ။ သာဂတၳ၊၂။ ၁၉-၂ဝ။ ဒီ၊ဋီ၊၃။၁ဝ၂။ ဝိဘာဝိနီ။ ၁၆၂။ ဓာန္၊ဋီ။၂၂၇။ မႏု+ႆ၊ မႏုေနာ အပစသဘာေဝန မႏုႆာ။ ဒီ၊ဋီ၊၃။၁ဝ၂။ ေမာဂ္၊၄။၈။]
လူ။ ဥပစာအားျဖင့္ လူ႔ဘုံ လူ႔ဂတိကို အရာဌာန အားေလ်ာ္စြာ မႏုႆသဒၵါ ေဟာသည္)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
manussa:မႏုႆ (ပ) (မႏုသ္+ယ)
လူ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,