Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
manuja:m.[manu-ja] 人,摩奴所生者.-ādhipati 人々の主,国王.-inda 人々の王,大王.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Manuja,【陽】 人類。 ~jādhipa,~jinda,【陽】 人中之王,國王。(p250)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Manuja,【陽】人類。manujādhipa,manujinda,【陽】人中之王,國王。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
manuja: manuja(pu)
မႏုဇ(ပု)
[manu+jana+kvi.manumhā jāto manujo.,ṭī.227.mahāni,ṭṭha.22.]
[မႏု+ဇန+ကြိ။ မႏုမွာ ဇာေတာ မႏုေဇာ။ ဓာန္၊ဋီ။ ၂၂၇။ မဟာနိ၊႒။၂၂။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
manuja:[m.] a human being.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Manuja,[manu+ja,i.e.sprung from Manu,cp.etym.of manussa s.v.] human being; man A.IV,159; Sn.458,661,1043 sq.; Dh.306,334.Nd2 496 (explns as “manussa” & “satta”).

--âdhipa lord of men Mhvs 19,32.--inda king of men,great king Sn.553; J.VI,98.(Page 519)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MANUJA:[m] nhân loại,người ta --jādhipa,--jinda chúa,vua
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
manuja:မႏုဇ(ပု)
[မႏု+ဇန+ကြိ။ မႏုမွာ ဇာေတာ မႏုေဇာ။ ဓာန္၊ဋီ။ ၂၂၇။ မဟာနိ၊႒။၂၂။]
လူ၊ ဥတၱဝါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
manuja:မႏု-ဇ (ပ)
လူ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,