Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
manuñña:a.[cf.Sk.manojña] 快意の,快適の,美しき,愛語.-bhojana 美食.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Manuñña,【形】 令人愉快的,愉快的。(p250)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Manuñña,(梵manojña) (=manorama),【形】令人愉快的,愉快的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
manuñña: manuñña(ti)
မႏုည(တိ)
[mana+ā+ñā+a.manaṃ ātusaṃ ñāpeti tosetīti manuññaṃ,ñā parimāṇatosananisānesu,assukāro.,ṭī.125.]
[မန+အာ+ဉာ+အ။ မနံ အာတုသံ ဉာေပတိ ေတာေသတီတိ မႏုညံ၊ ဉာ ပရိမာဏေတာသနနိသာေနသု၊ အႆုကာေရာ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၂၅။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
manuñña:[adj.] delightful; pleasant.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Manuñña,(adj.) [cp.Class.Sk.manojña] pleasing,delightful,beautiful Vv 8417 (=manorama VvA.340); J.I,207; II,331; Pv.II,122; IV,121; Miln.175,398; VvA.11,36; PvA.251; adv.°ṁ pleasantly,delightfully J.IV,252.‹-› Opp. unpleasant J.VI,207.(Page 519)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MANUÑÑA:[a] vui thích,vừa lòng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
manuñña:မႏုည(တိ)
[မန+အာ+ဉာ+အ။ မနံ အာတုသံ ဉာေပတိ ေတာေသတီတိ မႏုညံ၊ ဉာ ပရိမာဏေတာသနနိသာေနသု၊ အႆုကာေရာ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၂၅။]
စိတ္ကို လြန္စြာႏွစ္သက္ေစေသာ၊ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးဖြယ္ ေကာင္းေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
manuñña:မႏု-ည (တ)
ႏွစ္သက္ဖြယ္ေသာ။ သာယာေသာ။ စိတ္ကို ႏွစ္သက္ေစတတ္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,