Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
mantha:m.[<math] 攪拌棒; 麸子,麦菓子.
《水野弘元-巴利語辭典-勘誤表》 Bhikkhu Santagavesaka 覓寂尊者
mantha:原:攪拌棒;炒子;麥菓子 訂正:炒糧 頁碼:第219頁
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Mantha,【陽】 攪乳棍,炒過的玉黍蜀面粉。(p250)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Mantha,(fr.math),【陽】攪乳棍,乾餅,炒過的玉黍蜀面粉(a churning stick,a sort of rice-cake (=satthu) Vin.I,4,)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
mantha: mantha(pu,na)
မႏၴ(ပု၊န)
[mantha+a.,ṭī.463.]
[မႏၴ+အ။ ဓာန္၊ဋီ။၄၆၃။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
mantha:[m.] churning stick; parched corn-flour.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Mantha,[fr.math] a churning stick,a sort of rice-cake (=satthu) Vin.I,4,[cp.Vedic mantha “Rührtrank”= homeric kukew/n “Gerstenmehl in Milch verrührt,” Zimmer,Altind.Leben 268].(Page 523)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MANTHA:[m] cây đũa để đánh (sữa),bột mì khô
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
mantha:မႏၴ(ပု၊န)
[မႏၴ+အ။ ဓာန္၊ဋီ။၄၆၃။]
(၁)ေမႊတံ။ (၂)မဖြဲ႕မဆုပ္အပ္ေသာ မုန္႔ႂကြက္က်စ္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
mantha:မႏၴ
ဘူ = သံကိေလသ ဝိေလာဠေနသု-ညစ္ညဴးပင္ပန္းျခင္း,ေမႊေႏွာက္ေခ်ာက္ခ်ားျခင္းတို႔၌။ သကၠတ၌ ကီ-ဟုလည္း ဆိုထားေသးသည္။
မႏၴတိ၊ မေႏၴတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
mantha:မႏၴ (ပ) (√မထ္+အ)
ေမႊတံ။ တႁပြတ္တံ။ မုန္႔ႂကြက္က်စ္။ မဆုပ္မုန္႔။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,