Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
mandiya:n.[manda-ya.cf.Sk.māndya] 懶惰,怠惰,愚鈍.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Mandiya,【中】 愚蠢,懈怠。(p250)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Mandiya,(cp.Sk.māndya),【中】,1.懈怠(laziness,slackness S.I,110.)。2.愚蠢(dullness of mind,stupidity J.III.38 (=manda-bhāva).)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
mandiya: mandiya(pu,na)
မႏၵိယ(ပု၊န)
[manda+ṇiya.,4.59.]
[မႏၵ+ဏိယ။ ေမာဂ္၊၄။၅၉။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
mandiya:[nt.] stupidity; slackness.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Mandiya,(nt.) [cp.Sk.māndya] 1.laziness,slackness S.I,110.-- 2.dullness of mind,stupidity J.III,38 (=manda-bhāva).(Page 523)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MANDIYA:[nt] sự ngu xuẩn,dại khờ,tánh thờ ơ,không chăm chỉ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
mandiya:မႏၵိယ(ပု၊န)
[မႏၵ+ဏိယ။ ေမာဂ္၊၄။၅၉။]
(၁) မႏၵိယ နတ္စစ္သူႀကီး။ (၂)မိုက္မဲ-ေတြေဝ-သူ၏ အျဖစ္၊ မိုက္မဲ-ေတြေဝ-ျခင္း။ (၃) ငယ္-ႏု-သည္၏အျဖစ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
mandiya:မႏၵိယ (န) (မႏၵ+ဏ်)
ပညာႏံု႔သည္၏ အျဖစ္။ မိုက္သည္၏ အျဖစ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,