Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
manda:a.[〃] 鈍き,遅き,愚鈍の.-dasaka 鈍十年.-valāhaka 遅雲(神).
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Manda,【形】 慢的,遲鈍的,懶惰的,愚蠢的,稍微屈從的。 【中】 稍微。~tā,【陰】 ~tta,【中】 減少的狀態,緩慢,愚蠢。 ~daŋ,mandamandaŋ,【副】 慢慢地,漸漸地。(p250)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Manda,【形】1.慢的,遲鈍的,懶惰的,愚蠢的。2.柔和的(mandakkhin,mandalocana,having lovely (soft) eyes關愛的眼神)。【中】稍微。mandatā,【陰】mandatta,【中】減少的狀態,緩慢,愚蠢。mandaṁ,mandamandaṁ,【副】慢慢地,漸漸地。mandapaññā,鈍慧(者)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
manda: manda(pu)
မႏၵ(ပု)
[madi+a.mandra-saṃ]
[မဒိ+အ။ မႁႏၵ-သံ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
manda: manda(kri,vi)
မႏၵ(ႀကိ၊ဝိ)
[manda-,kriyāvisesana anitea vi,mandaṃhu akhā mandaṃ mandaṃ –hu dvepru, mandaṃ khye.visuddhi,ṭī,1.368.visuddhi,ṭī,2.341-]
[မႏၵ-တည္၊ ႀကိယာဝိေသသန အနက္၌ ဝိဘတ္သက္၊ မႏၵံဟု ၿပီးသည့္အခါ မႏၵံ မႏၵံ –ဟု ေဒြေဘာ္ျပဳ၊ ဟုတ္ႀကီးျဖင့္ မႏၵံ တစ္ပုဒ္ေခ်။ ဝိသုဒၶိ၊ဋီ၊၁။၃၆၈။ ဝိသုဒၶိ၊ဋီ၊၂။၃၄၁-တို႔ၾကည့္]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
manda: manda(ti)
မႏၵ(တိ)
[mana+.,7.96.madi+a.nīti,dhā.92.manda+a.,ṭī.516]
[မန+ဒက္။ ေမာဂ္၊၇။၉၆။ မဒိ+အ။ နီတိ၊ ဓာ။၉၂။ မႏၵ+အ။ ဓာန္၊ဋီ။၅၁၆]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
manda:[adj.] slow; dull; lazy; foolish; yielding a little.(nt.) a little.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Manda,(adj.) [cp.late-Vedic & Epic manda] 1.slow,lazy,indolent; mostly with ref.to the intellectual faculties,therefore:dull,stupid,slow of grasp,ignorant,foolish M.I,520 (+momuha); Sn.666,820 (=momūha Nd1 153),1051 (=mohā avidvā etc.Nd2 498); Dh.325 (=amanasikārā manda-pañña DhA.IV,17); J.IV,221; Pug.65,69; KhA 53,54.-- 2.slow,yielding little result,unprofitable (of udaka,water,with respect to fish; and gocara,feeding on fishes) J.I,221.-- 3.[in this meaning probably=Vedic mandra “pleasant,pleasing,” although Halāyudha gives mandākṣa as “bashful”] soft,tender (with ref.to eyes),lovely,in cpds.°akkhin having lovely (soft) eyes J.III,190; and °locana id.Th.2,375 (kinnari-manda°=manda-puthu-vilocana ThA.253); Pv.I,115 (miga-manda°=migī viya mand’akkhī PvA.57); Vv 6411 (miga-m°=miga-cchāpikānaṁ viya mudu siniddha-diṭṭhi-nipāta).-- 4.In cpd.picu (or puci°) manda the Nimb tree,it means “tree” (?) see picu-manda & puci-manda.-- 5.In composition with bhū it assumes the form mandī°,e.g.mandībhūta slowed down,enfeebled,diminished J.I,228; VbhA.157.

--valāhakā a class of fairies or demi-gods D.II,259 (“fragile spirits of the clouds” trsl.).(Page 523)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MANDA:[a] chậm chạp,ngu đần,lười,điên rồ,sản xuất ít [nt] một chút --datā [f] --datta [nt] trạng thái suy giảm,sự chậm chạp,ngu xuẩn --daṃ [ad] một cách chậm chậm,từ từ
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
manda:sự tinh khiết,sự ám độn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
manda:မႏၵ(တိ)
[မန+ဒက္။ ေမာဂ္၊၇။၉၆။ မဒိ+အ။ နီတိ၊ ဓာ။၉၂။ မႏၵ+အ။ ဓာန္၊ဋီ။၅၁၆]
(၁)ပညာနည္း-ပညာမဲ့-မသိတတ္-ထုံထိုင္း-ဖ်င္းအ-ေသာ၊ သူ။ (၂)မိုက္မဲ-ေသာ၊ သူ။ (၃)ငယ္ႏု-အရြယ္ငယ္-ေသာ၊ သူ (ကေလးသူငယ္)။ (၄)နည္းေသာ၊ အနည္းငယ္ေသာ။ (၅)ႏုံ႔-ႏူးညံ့-မထက္ျမက္-ေသာ။ (၆)ျဖည္း-ေႏွး-ေသာ။ (၇) ပ်င္းရိေသာ၊ သူ။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
manda:မႏၵ(ႀကိ၊ဝိ)
[မႏၵ-တည္၊ ႀကိယာဝိေသသန အနက္၌ ဝိဘတ္သက္၊ မႏၵံဟု ၿပီးသည့္အခါ မႏၵံ မႏၵံ –ဟု ေဒြေဘာ္ျပဳ၊ ဟုတ္ႀကီးျဖင့္ မႏၵံ တစ္ပုဒ္ေခ်။ ဝိသုဒၶိ၊ဋီ၊၁။၃၆၈။ ဝိသုဒၶိ၊ဋီ၊၂။၃၄၁-တို႔ၾကည့္]
အနည္းငယ္ အနည္းငယ္၊ မရဲတရဲ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
manda:မႏၵ(ပု)
[မဒိ+အ။ မႁႏၵ-သံ]
နက္႐ႈိင္းေသာ အသံ။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
manda:မႏၵ
ဘူ = ထုတိ ေမာဒ မဒ သုပန ကႏၲိ ဂတီသု-ခ်ီးမြမ္းျခင္း,ဝမ္းေျမာက္ျခင္း,ေမ့ေလ်ာ့ျခင္း,အိပ္ငိုက္ျခင္း,ထြန္းပတင့္တယ္ျခင္း,သြားျခင္းတို႔၌။
မႏၵတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
manda:မႏၵ (ပ)
ပညာႏံု႔ေသာ သူ။ ထိုင္းမႈိင္းေသာ သူ။ မလိမၼာေသာ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
manda:မႏၵ (တိ) (√မႏၵ္+အ)
ႏံု႔သည္။ ပညာႏံု႔သည္။ အားနည္းသည္။ ျဖည္းညႇင္းသည္။ ညံ့သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,