Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
manāpa:a.[BSk.〃] 可意の,適意の.-āmanāpa 可意不可意.-kāyika deva 可意衆天.-rūpa 可意相.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Manāpa,manāpika,【形】 令人喜愛的,迷人的。(p250)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Manāpa,manāpika,【形】令人喜愛的,迷人的。manāpāmanāpaṁ paccanubhoti,經驗喜與不喜(之事)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
manāpa: manāpa(ti)
မနာပ(တိ)
[mana+appa+ṇa.manaṃ appāyati vaḍḍhetīti manāpaṃ.abhi,ṭṭha,2.8.sī,ṭī,,1.342.sī.ṭī,,2.43va.ma,ṭī,2.156.saṃ,ṭī,1.183.aṃ,ṭī,2,95,372.mana+āpa=apa+ṇa.,ṭī.694.sūci.]
[မန+အပၸ+ဏ။ မနံ အပၸါယတိ ဝေၯတီတိ မနာပံ။ အဘိ၊႒၊၂။၈။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၁။၃၄၂။ သီ။ဋီ၊သစ္၊၂။၄၃ဝ။ မ၊ဋီ၊၂။၁၅၆။ သံ၊ဋီ၊၁။၁၈၃။ အံ၊ဋီ၊၂၊၉၅၊၃၇၂။ မန+အာပ=အပ+ဏ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၉၄။ သူစိ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
manāpa:[adj.] pleasing; charming.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Manāpa,(adj.) [cp.BSk.manāpa] pleasing,pleasant,charming Sn.22,759; Dh.339 (°ssavana); VvA.71; PvA.3,9.Often in combn piya manāpa,e.g.D.II,19; III,167; J.II,155; IV,132.-- Opp.,e.g.Pug.32.(Page 519)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MANĀPA:,āpika [a] vừa lòng,vui vẻ
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
manāpa:đàn anh,người anh,người em trai,anh em trai
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
manāpa:မနာပ(တိ)
[မန+အပၸ+ဏ။ မနံ အပၸါယတိ ဝေၯတီတိ မနာပံ။ အဘိ၊႒၊၂။၈။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၁။၃၄၂။ သီ။ဋီ၊သစ္၊၂။၄၃ဝ။ မ၊ဋီ၊၂။၁၅၆။ သံ၊ဋီ၊၁။၁၈၃။ အံ၊ဋီ၊၂၊၉၅၊၃၇၂။ မန+အာပ=အပ+ဏ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၉၄။ သူစိ။]
စိတ္ႏွလုံးကို ပြါးေစတတ္ေသာ၊ ႏွစ္သက္-ျမတ္ႏိုး-ဖြယ္ေကာင္းေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
manāpa:မနာပ (န)
ႏွစ္လိုဖြယ္။ ႏွစ္လိုဖြယ္ေသာအမႈ။
မနာေပန၊ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးစြာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
manāpa:မနာပ (တိ) (မန+အာပ)
ႏွလံုးကို ပြားေစတတ္သည္။ ႏွစ္သက္ဖြယ္ေသာ။ ႏွစ္လိုအပ္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,