Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
mamma:n.[Sk.marman] 末魔,死穴.-chedaka 断末魔の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Mamma,mammaṭṭhāna,【中】 身體的要點,神經中心。 ~cchedaka,【形】傷至要點,非常粗糙的,非常致命的。(p251)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Mamma,mammaṭṭhāna(Vedic marman,fr.mrd),【中】身體的要點,神經中心(soft spot of the body,a vital spot (in the Vedas chiefly between the ribs near the heart)。mammaghaṭṭana,打擊要點(hitting a vital spot (of speech,i.e.backbiting.cp.piṭṭhi-maṁsika))。mammacchedaka,【形】傷至要點,非常粗糙的,非常致命的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
mamma: mamma(na)
မမၼ(န)
[mara+ma.marantyanenāti dhammaṃ.yasmitāḷitena jīvati.taṃ.,7.136.aṭṭhasā,yo.99.(ma -saṃ)]
[မရ+မ။ မရႏၲၽေနနာတိ ဓမၼံ။ ယသၼိတာဠိေတန ဇီဝတိ။ တံ။ ေမာဂ္၊ ၇။ ၁၃၆။ အ႒သာ၊ ေယာ။ ၉၉။ (မ မိန္-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
mamma:[nt.] a vital spot of the body; a nerve centre.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Mamma,(nt.) [Vedic marman,fr.mṛd] soft spot of the body,a vital spot (in the Vedas chiefly between the ribs near the heart),joint.A popular etym.and expln of the word is given at Expos.132n3 (on DhsA.100).-- J.II,228; III,209; DhsA.396.

--ghaṭṭana hitting a vital spot (of speech,i.e.backbiting.Cp.piṭṭhi-maṁsika) DhA.IV,182.--chedaka breaking the joints (or ribs),violent (fig.of hard speech) DhA.I,75; DhsA.100.(Page 523)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MAMMA:=,MAMMAṬṬHĀNA [nt]chỗ trung tâm thần kinh,điểm quan hệ trong cơ thể,điểm chủ yếu có liên quan đến sinh mạng.--cchedaka [a]làm cho thương tích với điểm có liên quan đến sinh mạng; quá tàn nhẫn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
mamma:မမၼ(န)
[မရ+မ။ မရႏၲၽေနနာတိ ဓမၼံ။ ယသၼိတာဠိေတန ဇီဝတိ။ တံ။ ေမာဂ္၊ ၇။ ၁၃၆။ အ႒သာ၊ ေယာ။ ၉၉။ (မ မိန္-သံ)]
(၁)ေသကြင္းအရပ္၊ (႐ိုက္လွ်င္) ေသေၾကာင္းျဖစ္ေသာ အရပ္၊ ထိ႐ုံမွ်-လက္ႏွင့္ေထာက္႐ုံမွ်-နာက်င္ရာအရပ္၊ ခႏၶာကိုယ္၏ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္း။ (၂)အသက္၊ အသက္ရွင္သန္မႈ။ (၃)အနာ-ပ်က္-ေဟာင္း-ေဆြး-ဆိုး-ပုပ္။(တိ) (၄) အနာေဟာင္း-အနာေဆြး-ႏွင့္တူေသာ။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
mamma:မမၼ (န) (√မရ္+မ)
အ႐ိုးတို႔၏ ဆက္စပ္ရာ အရပ္။ ေသကြင္း အရပ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,