Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
mamāyati:[mama の denom.] わがもの とする,我所執をなす.opt.mamāyetha; pp.mamāyita.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Mamāyati,(mama 的【派】),被執著,珍愛。 【過】 mamāyi。 【過分】 ~yita。【現分】 ~yanta。 【獨】 mamāyitvā。(p251)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Mamāyati,(mama 的【派】,cp.Sk.mamāyate),被執著,珍愛。【過】mamāyi。【過分】mamāyita。【現分】mamāyanta。【獨】mamāyitvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
mamāyati: mamāyati(kri)
မမာယတိ(ႀကိ)
[mama+āya+ti.mama idanti karoti mamāyati.nirutti,nhā.469.nīti,dhā.372.,5.1va.mā+a+ti nirutti,nhā.386.]
[မမ+အာယ+တိ။ မမ ဣဒႏၲိ ကေရာတိ မမာယတိ။ နိ႐ုတၱိ၊ႏွာ။၄၆၉။ နီတိ၊ဓာ။၃၇၂။ ေမာဂ္၊၅။၁ဝ။ မာ+အ+တိ နိ႐ုတၱိ၊ႏွာ။၃၈၆။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
mamāyati:[deno.from mama] is attached to; cherishes.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Mamāyati,[denom.fr.mama,cp.Sk.mamāyate in same meaning (not with Böhtlingk & Roth:envy) at MBh XII.8051 and Aṣṭas Prajñā Pāramitā 254] to be attached to,to be fond of,to cherish,tend,foster,love M.I,260; S.III,190; Th.1,1150; Sn.922 (mamāyetha); Nd1 125 (Bhagavantaṁ); J.IV,359 (=piyāyati C.); Miln.73; VbhA.107 (mamāyatī ti mātā:in pop.etym.of mātā); DhA.I,11; SnA 534; Mhvs 20,4.-- pp.mamāyita.(Page 523)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
mamāyati:To be attached or devoted to
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MAMĀYATI:bị dính líu,yêu mến [aor] mamāyi [pp] --yita [prp] --yanta [abs] mamāyitvā
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
mamāyati:မမာယတိ(ႀကိ)
[မမ+အာယ+တိ။ မမ ဣဒႏၲိ ကေရာတိ မမာယတိ။ နိ႐ုတၱိ၊ႏွာ။၄၆၉။ နီတိ၊ဓာ။၃၇၂။ ေမာဂ္၊၅။၁ဝ။ မာ+အ+တိ နိ႐ုတၱိ၊ႏွာ။၃၈၆။]
ငါ့ဥစၥာဟု ျပဳ၏၊ ငါ့ဥစၥာဟု စြဲလမ္း၏၊ ခ်စ္ခင္-ႏွစ္သက္-စုံမက္-ျမတ္ႏိုး-၏။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
mamāyati:မမာယတိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,