Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
mallaka:m.[〃] 鉢,容器; 孫の手 [背をかくもの].
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Mallaka,【陽】 容器(即:杯、缽、碗、痰盂等)。(p251)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Mallaka,【陽】容器(即:杯、缽、碗、痰盂等)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
mallaka: mallaka(pu)
မလႅက(ပု)
[malla+ṇvu,ṭī-458]
[မလႅ+ဏြဳ၊ ဓာန္ဋီ-၄၅၈]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
mallaka: mallaka(pu)
မလႅက(ပု)
[malla+ka.rū,nhā.4va7.matha+a.tha- lla-pru.nīti,sutta.1243.]
[မလႅ+က။႐ူ၊ႏွာ။၄ဝ၇။မထ+အ။ထ-ကို လႅ-ျပဳ။နီတိ၊သုတၱ။၁၂၄၃။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
mallaka:[m.] a vessel; a receiver.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Mallaka,[cp.Sk.mallaka & mallika] 1.a bowl,a vessel (?) used in bathing Vin.II,106 (mallakena nahāyati; or is it a kind of scrubber? Bdhgh’s expln of this passage (CV v.I.4) on p.315 is not quite clear; mallakaṁ nāma makara-dantike chinditvā mūllakamūla-saṇṭhānena kata-mallakaṁ vuccati; akata° danta achinditvā kataṁ).It may bear some ref.to malla on p.105 (see malla) & to mallika-makula (see below mallikā).-- 2.a cup,drinking vessel A.I,250 (udaka°).-- 3.a bowl J.III,21 (kaṁsa°=taṭṭaka).-- 4.in kheḷa° a spittoon Vin.I,48; II,175.-- Note.W.Printz in “Bhāsa’s Prākrit.” p.45,compares Śaurasenī maḷḷaa,Hindī maḷḷ(a) “cup,” maliyā “a small vessel (of wood or cocoanut-shell) for holding the oil used in unction,” mālā “cocoanut-shell,” and adds:probably a Dravidian word.(Page 525)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Mallaka:An Elder.As he stood one day looking at a ploughed field a sign arose in him of the size of the field.He enlarged it,induced the five jhānas,and,developing insight,became an arahant (Vsm.123).

He is mentioned as consulting Dīghabhānaka Abhaya on some problem connected with jhāna.Vsm.265f.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MALLAKA:[m] cái chậu,vật đựng
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
mallaka:một loại bàn chải làm bằng gốm tỳ khưu không được dùng,tội tác ác
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
mallaka:မလႅက(ပု)
[မလႅ+က။႐ူ၊ႏွာ။၄ဝ၇။မထ+အ။ထ-ကို လႅ-ျပဳ။နီတိ၊သုတၱ။၁၂၄၃။]
လက္ပန္းသည္၊ လက္ေဝွ႔သမား။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
mallaka:မလႅက(ပု)
[မလႅ+ဏြဳ၊ ဓာန္ဋီ-၄၅၈]
(၁) စေလာင္း။ (ဝါ) ေရေသာက္ခြက္ (ဓာန္သ်၊သစ္)။ ေျမညက္ျဖင့္ ျပဳလုပ္အပ္ေသာ စေလာင္း။ အိုးဖုံးခြက္ (ေတာင္ေပါက္၊သ်)။ (၂) ေၾကးတြန္းစရာ အရာဝတၳဳ (ဝါ) ေၾကးပြတ္။ (မကာရ္းသြားသဏၭာန္ျဖတ္၍ ေထြးခံ၏ ေအာက္ခံျဖစ္ေသာ ေခြဝိုင္းသဏၭာန္ျပဳလုပ္အပ္ေသာ ေၾကးတြန္းစရာ အရာဝတၳဳ)။ (၃) ျပတို႔။ ေထြးခံ။ မလႅကမူလသဏၭာန-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
mallaka:မလႅက (ပ)
ေျမခြက္။ ျပဋိဳ႕။
ေခဠမလႅက၊ ေထြးခံ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,