Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
mala:n.[〃] 垢,垢穢.-ābhibhū 垢穢の征服者.-macchera 慳垢.-majjana 除垢者,床屋.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Mala,【中】 雜質,汙染,銹,汙垢,(家畜的)糞。 ~tara,【形】 更骯臟的,比較不純的。(p251)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Mala,【中】雜質,汙染,銹,汙垢,(家畜的)糞。malatara,【形】更骯臟的,比較不純的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
mala: mala(na)
မလ(န)
[mala+a.,ṭī.274-5.]
[မလ+အ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၇၄-၅။]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
mala:'stains',is a name for the 3 kammically unwholesome roots (akusala-mūla); greed,hate and delusion (lobhadosamoha).
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
mala:[nt.] impurity; stain; rust; dirt; dung.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Mala,(nt.) [Vedic mala,see etym.under malina.The Dhtm (395) only knows of one root mal or mall in meaning “dhāraṇa” supporting,thus thinking of māḷaka] anything impure,stain (lit.& fig.),dirt.In the Canon mostly fig.of impurities.On mala in similes see J.P.T.S.,1907,122.-- S.I,38 (itthi malaṁ brahmacariyassa),43 (id.); A.I,105 (issā°); Sn.378,469,962,1132 (=rāgo malaṁ etc.Nd2 500); Nd1 15,478 sq.; Dh.239 sq.; Vbh.368 (tīṇi malāni),389 (nava purisa-malāni); Pv.II,334 (macchera°); PvA.45 (id.),80 (id.),17 (citta°); Sdhp.220.-- Compar.malatara a greater stain A.IV,195=Dh.243.-- See also māla

--âbhibhū overcoming one’s sordidness S.I,18; J.IV,64.--majjana “dirt wiper,” a barber Vin.IV,308 (kasāvaṭa m.nihīnajacca); J.III,452; IV,365.(Page 524)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MALA:[nt] nhơ nhớp,bụi bậm,phần dơ dáy --tara [a] không sạch,dơ nhiều
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
mala:trần cấu
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
mala:မလ(န)
[မလ+အ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၇၄-၅။]
(၁)အညစ္အေၾကး၊ေခ်း။(၂)မင္။(၃)က်င္ႀကီး။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
mala:မလ
ဘူ = ဓာရေဏ-ေဆာင္ျခင္း၌။ မလတိ၊ မလႅတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
mala:မလ (န) (√မိလာ)
အညစ္အေၾကး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,