Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Makuṭa,【陽、中】 冠,王冠,寶冠。(p246)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Makuṭa,【陽】【中】冠,王冠,寶冠。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
makuṭa: makuṭa(pu,na)
မကုဋ(ပု၊န)
[maṃki+uṭa.maṃketi sobhetīti makuṭaṃ=kirīṭaṃ.,7.54.maki+uṭa.makati maṇḍeti etenāti makuṭo.sūci,]
[မံကိ+ဥဋ။ မံေကတိ ေသာေဘတီတိ မကုဋံ=ကိရီဋံ။ ေမာဂ္၊ ၇။ ၅၄။ မကိ+ဥဋ။ မကတိ မေ႑တိ ဧေတနာတိ မကုေဋာ။ သူစိ၊]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
makuṭa:[m.; nt.] crest; crown; a coronet.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Makuṭa,(f.) [cp.BSk.makuṭa Divy 411] a crest Abhp 283 (kirīṭa+,i.e.adornment).(Page 511)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MAKUṬA:[m] mồng,mão,mũ miện nhỏ (để trang sức trên đầu đàn bà
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
makuṭa:မကုဋ(ပု၊န)
[မံကိ+ဥဋ။ မံေကတိ ေသာေဘတီတိ မကုဋံ=ကိရီဋံ။ ေမာဂ္၊ ၇။ ၅၄။ မကိ+ဥဋ။ မကတိ မေ႑တိ ဧေတနာတိ မကုေဋာ။ သူစိ၊]
မကိုဋ္၊ သရဖူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
makuṭa:မကုဋ (န)
အထြဋ္။ မကိုဋ္။ သရဖူ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,