Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
makkheti:[mṛkṣ の caus.] 塗る,けがす,塗布す.pp.makkhita; pass.makkhīyati; caus.makkhāpeti.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Makkheti,(makkh + e),塗上,塗抹,擦掉。 【過】~esi。 【過分】 ~khita。 【獨】 ~khetvā。(p246)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Makkheti,(makkh塗+e),塗上,塗抹,擦掉。【過】makkhesi。【過分】makkhita。【獨】makkhetvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
makkheti: makkheti(kri)
မေကၡတိ(ႀကိ)
[makkha+ṇe+ti.nīti,dhā.284.]
[မကၡ+ေဏ+တိ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၂၈၄။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
makkheti:[makkh + e] smears; anoints; rubs off.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Makkheti,[Caus.of mṛkṣ Dhtp 538:makkhaṇa] to smear,paste,soil,anoint J.III,225,314; Pug.36; Miln.268; Vism.344; DhA.II,65.-- Pass makkhīyati Miln.74.‹-› Caus.II.makkhāpeti to cause to be anointed J.I,486; DhA.I,400.-- pp.makkhita.(Page 512)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
makkheti:To smear,to anoint; to rub out
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MAKKHETI:(makkh+e) trét,phết,thoa (dầu),chà xát [aor] --esi [pp] --khita [abs] --khetvā
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
makkheti:dính,thoa,trây trét
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
makkheti:မေကၡတိ(ႀကိ)
[မကၡ+ေဏ+တိ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၂၈၄။]
(၁) ႀကိတ္ေခ်-ဖ်က္ဆီး-၏။ (၂) လိမ္းက်ံ-သုတ္လိမ္း-၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
makkheti:မေကၡတိ (ကာ) (√မကၡ္+ေဏ)
လိမ္းက်ံ၏။ လူး၏။ သုတ္၏။ ေခ်၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,