Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Makkhī,【陽】 貶值他人者。(p246)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Makkhī,【陽】偽善,惡的覆藏者。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
makkhī: makkhī(ti)
မကၡီ(တိ)
[makkha+ī]
[မကၡ+ဤ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
makkhī:[m.] one who depreciates another's worth.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
makkhī:Concealing one's vices
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MAKKHĪ:[m] người gièm pha lời nói người khác (nói xấu người)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
makkhī:người quỷ quyệt
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
makkhī:မကၡီ(တိ)
[မကၡ+ဤ]
(သူတစ္ပါး၏ဂုဏ္ေက်းဇူးကို) ႀကိတ္ေခ်ဖ်က္ဆီးေလ့ရွိေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
makkhī:မကၡီ (တိ)
သူ႕ေက်းဇူးကို ေခ်တတ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,