Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
makasa:m.[Sk.maśaka] 蚊.-kuṭikā 蚊帳,かや.-vījanī 蚊払,蚊扇.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Makasa,【陽】 蚊子。 ~vāraṇa,【中】 蚊帳。(p246)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Makasa,【陽】蚊子,蠓仔(臺語)。蚊科(學名Culicidae)是昆蟲綱雙翅目之下的一個科。該科生物通常被稱為蚊或蚊子,是一種具有刺吸式口器的纖小飛蟲。通常雌性以血液作為食物,而雄性則吸食植物的汁液。savāraṇa,【中】蚊帳,語:蠓罩。防蚊,可在皮膚抹麻油。中藥防蚊,茵陳蒿35克、艾草35克,加2000cc.水煮沸抹身。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
makasa: makasa(pu)
မကသ(ပု)
[maka+asa.,ṭī.646.masa+ṇvu.makati lohitaṃ pivatī-ti makaso,masakopi.masahiṃsāyaṃ.sūci.masakoti makaso.nīti,dhā.174.nimmasaka.ka,nhā.164.ḍaṃsamakasa.ka,nhā-166.masaka,makasa.nīti,sutta,nhā.4va,423.masaka sā hu ,,646-syanitea.]
[မက+အသ။ဓာန္၊ ဋီ။၆၄၆။ မသ+ဏြဳ။ မကတိ ေလာဟိတံ ပိဝတီ-တိ မကေသာ၊ မသေကာပိ။ မသဟႎသာယံ။ သူစိ။ မသေကာတိ မကေသာ။ နီတိ၊ဓာ။၁၇၄။ နိမၼသက။ ကစၥည္း၊ႏွာ။၁၆၄။ ဍံသမကသ။ ကစၥည္း၊ႏွာ-၁၆၆။ မသက၊ မကသ။ နီတိ၊သုတၱ၊ႏွာ။၄ဝ၊၄၂၃။ မသက ပါဌ္သာ သင့္သည္ဟု ေတာင္ေပါက္၊ ဓာန္၊၆၄၆-သ်၌ဆိုသည္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
makasa:[m.] a mosquito.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Makasa,[fr.Vedic maśaka viâ *masaka›makasa:see Geiger,P.Gr.§ 472] mosquito Vin.II,119; S.I,52 (a° free from m.); A.II,117; Sn.20; J.I,246; Sdhp.50.See also cpd.ḍaṁsa°.

--kuṭikā mosquito net or curtain Vin.II,119,130.--vījanī mosquito fan Vin.II,130.(Page 511)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MAKASA:[m] con muỗi --vāraṇa [nt] mùng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
makasa:မကသ(ပု)
[မက+အသ။ဓာန္၊ ဋီ။၆၄၆။ မသ+ဏြဳ။ မကတိ ေလာဟိတံ ပိဝတီ-တိ မကေသာ၊ မသေကာပိ။ မသဟႎသာယံ။ သူစိ။ မသေကာတိ မကေသာ။ နီတိ၊ဓာ။၁၇၄။ နိမၼသက။ ကစၥည္း၊ႏွာ။၁၆၄။ ဍံသမကသ။ ကစၥည္း၊ႏွာ-၁၆၆။ မသက၊ မကသ။ နီတိ၊သုတၱ၊ႏွာ။၄ဝ၊၄၂၃။ မသက ပါဌ္သာ သင့္သည္ဟု ေတာင္ေပါက္၊ ဓာန္၊၆၄၆-သ်၌ဆိုသည္။]
(၁) ျခင္။ (၂) ယင္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
makasa:မကသ (ပ)
ျခင္။ မွက္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,