Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
makaci:m.樹の名 [樹皮は繊維].
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Makaci,【陽】 印度虎尾藍(亞洲的一種弓弦麻 (Sansevieria roxburghiana) 由於它的柔軟而絹絲狀的纖維而在印度廣泛栽培)。 ~vāka,【中】 印度虎尾藍的纖維。 ~vattha,【中】 帆布。(p246)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Makaci,【陽】印度虎尾藍(亞洲的一種弓弦麻 (Sansevieria roxburghiana) 由於它的柔軟而絹絲狀的纖維而在印度廣泛栽培)。makacivāka,【中】印度虎尾藍的纖維。makacivattha,【中】帆布。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
makaci: makaci(thī)
မကစိ(ထီ)
[¿]
[¿]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
makaci:[m.] the bow-string hemp.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Makaci,[etym.?] a kind of cloth,material,fibre DhA.III,68 (vākakhaṇḍa).

--pilotikā rough cloth (used for straining) J.II,96; DhA.II,155.Cp.makkhi-vāla.--vāka m.bark Vism.249 (+akkavāka); VbhA.232.(Page 511)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MAKACI:[m] dây cung bằng chỉ gai --vāka [nt] thớ cây gai --vattha [nt] vải bố (để làm buồm)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
makaci:မကစိ(ထီ)
[¿]
သင္ပန္း-သင္ေပါင္း-ေစ့။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
makaci:မကစိ (ဣ)
သင္ေပါင္းပင္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,